Musi się wypełnić wszystko co, napisane jest o Mnie…

.Jezus powiedział do swoich uczniów: ” To właśnie znaczyły słowa które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, Musi się wypełnić wszystko co, napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. (Łk 24, 44)

Starotestamentowe proroctwa wypełniły się w osobie Jezusa. Fenomen, który nigdy wcześniej ani później nie wystąpił w żadnej innej religii czy światopoglądzie. Coś przekraczające wszystko czego do tej pory byliśmy świadkami. Nie zajmę się w tym punkcie teoriami jakoby Chrystus i Apostołowie upozorowali to wszystko, one są zbyt niedorzeczne by w ogóle się im przyglądać. Na wiele przecież wydarzeń Jezus nie miał wpływu i nie mógł, co jest logiczne wielu z tych proroctw “dopasować” tak by “układanka” była kompletna, nie popadajmy z jednej skrajności w drugą. Jak wyjaśnić to, że szereg osób z różnych czasów, nie mających ze sobą zbyt wiele wspólnego, potrafiło przewidzieć na wiele wieków wcześniej szczegóły z życia tego samego człowieka? Jedynym logicznym wyjaśnieniem, które podaje tradycja Izraela, to otrzymywanie objawień od Boga, który zna przyszłość. W Jezusie dokonała się rzecz z punktu widzenia prawdopodobieństwa niemożliwa, która nie miała nigdy miejsca, żadna inna postać historyczna nie była zapowiedziana, a co dopiero setki lat wcześniej, z dokładnością “szwajcarskiego zegarka”. Kiedy słyszę, że to jedynie wymyślone bajeczki przez fanatyków religijnych, kiedy widzę szyderczy uśmiech “oświeconych filozofów” dwudziestego pierwszego wieku, to nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć ich zachowania. Żaden z przeciwników czy krytyków chrześcijaństwa nigdy nie przedstawił rzetelnej kontrargumentacji zaprzeczającej wypełnienia przez Mesjasza około trzystu proroctw zapowiedzianych na kartach Starego Testamentu a wypełnionych w Nowym. Mamy mały wybór, albo uznamy te wydarzenia za niewiarygodną manipulację, mało powiedziane, to był “przekręt” przy którym wszystkie inne blakną, co w połączeniu z całością jest największym kłamstwem dziejów, fałszerze prawdopodobnie nie byli z naszej planety, gdyż ich geniusz wykracza daleko poza to co widzieliśmy u Newtona, Dantego, a Leonardo da Vinci przy tym zdarzeniu jest niczym nie wyróżniającą się, przeciętną osobą. Możemy też uznać, że te proroctwa naprawdę zrealizowały się w Synu Bożym. Która możliwość wykazuje się większą spójnością ?

Oto część z proroctw mesjańskich dotyczących Jezusa Chrystusa:

Temat Proroctwo Wypełnienie
Bóg obwieszcza przyjście Tego, który miażdży Szatanowi głowę: będzie to człowiek i urodzi się z kobiety Rdz 3,15 Rz 5,12-21
Będzie potomkiem Sema Rdz 9,26 Łk 3,23-34
Prarodzicem Mesjasza będzie Abraham Rdz 12,3 Mt 1,1
Mesjasz będzie pochodził od Izaaka Rdz 17,19 Łk 3,23-34
Mesjasz będzie pochodził od Jakuba (Izraela) Rdz 28,14 Łk 3,23-34
Będzie należał do pokolenia Judy, jednego z dwunastu synów Jakuba Rdz 49,10 Łk 3,23-34

Ap 5,5

Mojżesz otrzymuje od Boga zapowiedź, że Mesjasz będzie wielkim prorokiem Pwt 18,15 J 5,45-47

Dz 3,20-22

Będzie potomkiem Booza i Rut Rt 4,12-17 Łk 3,23-34
W pokoleniu Judy Mesjasz będzie pochodził z rodziny Jessego, ojca Dawida Iz 11,1 Łk 3,23-32
Mesjasz będzie potomkiem Dawida 2 Sm 7,12-13 Mt 1,1
Jest jednak odwieczny, zasiada po prawicy Boga i Dawid nazywa Go „Panem” Ps 110,1 Mt 22,44
Mesjasz będzie potomkiem Zorobabela Ag 2,23 Łk 3,23-27
Narodzi się z żydowskiej Dziewicy Iz 7,14

Jr 31,22

Łk 1,34-35
Urodzi się w Betlejem Efrata Mi 5,1 Mt 2,5-6
Urodzi się w czasach, gdy pokolenie Judy utraci już godność królewską (czyli w czasach króla Heroda i cesarstwa rzymskiego) Rdz 49,10 J 9,15

Ga 4,4

Mesjasz przyniesie królestwo Boże, które na początku będzie małe i nic nieznaczące jak kamyk, ale potem skruszy wszystkie wielkie królestwa i stanie się górą trwającą na wieki Dn 2,31-45 Mt 13,31
Jego narodzenie nastąpi w czasie pokoju panującego na całym świecie Ps 72,7

Iz 2,4

Toto orbe in pade composito… Jesus Christus… in Bethlehem Iudae Nascitur… (orędzie na Boże Narodzenie w liturgii Kościoła)
Jego narodzeniu towarzyszyć będą znaki na niebie (gwiazda) Lb 24,17-19 Mt 2,2
Oddadzą Mu pokłon królowie Wschodu i ofiarują Mu złoto i kadzidło Ps 72,10-11

Iz 60

Mt 2,1-11
Będzie słychać płacz dzieci… Jr 31,15-17 Mt 2,16-18
Mesjasz będzie przebywał w Egipcie, skąd zostanie wezwany Oz 11,1 Mt 2,1
Będzie pokorny Iz 42,2

Za 9,9

Mt 11,29
Będzie sprawiedliwy Jr 23,5-6 J 5,30
Cały świat oczekuje Jego słowa Iz 42,4 J 12,20-23
Będzie światłem dla wszystkich narodów Iz 42,6
Będzie królem wiecznego królestwa obejmującego całą ziemię Ps 2,7-8

1 Krn 17,11-14

Łk 1,32-33

Ap 22,3-5.16

Jego misja zostanie zapowiedziana i przygotowana przez wysłannika Ml 3; 3,23 Mt 11,10
Głos wołającego na pustyni, który przygotuje drogę Mesjaszowi Iz 40,3-5

Ml 3,1

Łk 3,3-6

Mt 3,1-4

Mesjasz objawi się przede wszystkim w Galilei Iz 9,1-2 Mt 4,12-17
Jest On mądrością, z którą Bóg stwarzał świat Prz 8,30 J 1,2-3
Uczci swoją obecnością drugą świątynię Ml 3,1

Ag 2,6-9

Łk 2,27-32
Nie zamilknie wobec tych, którzy bezczeszczą świątynię Ps 69,10 J 2,13-17
Mesjasz będzie pokorny i przyniesie pokój Za 9,9-10 Mt 11,29
Mesjasz będzie dokonywał cudownych uzdrowień Iz 35,5-6 Łk 6,17-19
Mesjasz będzie uzdrawiał ślepych i głuchych Iz 35,5-6

Iz 42,7

Mk 10,51-52; 7,32-35

Mt 9,27-30

Mesjasz będzie uzdrawiał chromych i niemych Iz 35,6 Mt 12,10-13; 9,32-33
Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim, ludziom złamanym na duchu, niewolnikom wolność, wyzwolenie więźniom i miłosierdzie od Pana Iz 61,1-3 Łk 4,17-21
Jego słowo będzie ostre jak miecz Iz 49,2 Ap 2,12-16

Hbr 4,12

Mesjasz będzie mówił w przypowieściach Iz 6,9 Mt 13,13-15
Mesjasz będzie przemawiał jak ten, kto ma władzę od Boga Pwt 18,15-19 J 12,48-50
Mesjasz będzie pełen współczucia dla zranionych, zagubionych i potrzebujących Iz 42,3; 40,11 Mt 11,4-5
Mesjasz objaśni Pisma, które odnosiły się do Niego, i na Nim spełnią się proroctwa Ps 40,8-9 Łk 24,44
Mesjasz nie będzie sądził po pozorach Iz 11,3 J 7,24
Bóg ma Syna Prz 30,4 Mt 3,16-17
Mesjasz jest Synem Boga Ps 2,7

2 Sm 7,14

1 Krn 17,13

Łk 1,31-35

Mk 9,7

Mesjasz oświadczy, że jest Synem Boga Ps 2,7 J 5,18; 9,35-37
Mesjasz będzie człowiekiem, ale objawi się jako Bóg Jr 23,5-6 J 10,33
Mesjasz będzie miał wygląd człowieka, ale będzie pochodził od Boga Dn 7,13-14 Mk 8,31; 9,1-8
Będzie to Bóg, który przyjdzie na pomoc ludziom i zamieszka wśród nich Ps 46,6-12

Iz 7,14; 9,5-6; 40,3; 63,8-9

J 12,45; 10,30; 14,7.10-11
Mesjasz zawrze Nowe Przymierze, a Jego Prawo będzie wypisane w sercach Jr 31,31-34 Mt 26,28

Hbr 8,6-7; 8,13; 10

Starożytne obrzezanie było tylko przemijającym znakiem, ponieważ w Nowym Przymierzu Bóg obrzeza serce Pwt 30,6 Dz 15,5-29

Hbr 7,18; 10,1-14

Mesjasz położy kres grzechowi oraz ustanowi nową i wieczną sprawiedliwość Dn 9,24 Ga 1,3-5

Hbr 10,11-14

Mesjasz przyniesie dobrą nowinę ubogim, wyzwoli z niewoli grzechu i śmierci oraz pocieszy strapionych Iz 61,1-2 Łk 3,16-22
Mesjasz dokona triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, ale pokornie (Jego królestwo bowiem będzie królestwem miłości) przyjedzie na oślicy, a nie na rumaku jak władca Za 9,9 J 12,9-15

Łk 21,1-10

Mesjasz zostanie uznany za króla Za 9,9 J 12,12-13
W czasach przyjścia Mesjasza lud Izraela będzie ciemiężony i dręczony przez niegodziwych pasterzy Za 11,4-5 Mt 23,1-4
Mesjasz padnie ofiarą spisku wszystkich możnych Ps 2,2 Mt 26,3-4

Łk 23,12

Mesjasz zostanie uderzony, a Jego ludzie się rozproszą Za 13,7 Mk 14,27
Mesjasz zostanie zupełnie sam i bez niczyjej pomocy Ps 22,12

Ps 69,9.22

Mk 14,50
Mesjasz zostanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł z Nim przy jednym stole Ps 41,10 Mk 14,17-18

Dz 1,16-17

Zostanie wydany za trzydzieści srebrnych monet wrzuconych do skarbca świątyni Za 11,12-13 Mt 26,14-15; 27,3-5
Dom zdrajcy pozostanie pusty Ps 69,26 Dz 1,16-20
Zdrajca nie będzie żył długo, a jego miejsce zajmie ktoś inny Ps 109,8 Dz 1,16-26
Przeciwko Mesjaszowi wystąpią fałszywi świadkowie oskarżenia, a proces odbędzie się niezgodnie z prawem Ps 109,2-5 Mk 14,55-59
Dręczony sam pozwoli się gnębić i nie otworzy swoich ust wobec oskarżycieli Iz 53,7 Mt 27,12-14
Mesjasz pozwoli się ubiczować, znieważyć, bić, rwać sobie włosy z brody i pluć w twarz Iz 50,6 Mt 26,67; 27,26
Jego wygląd będzie nieludzko oszpecony z powodu tortur i ciosów Iz 52,14 J 19,1-5
Mesjasz zostanie skazany na śmierć niesprawiedliwym wyrokiem Iz 53,8 J 18,13-22.29-32; 19,6-7.12-16
Zostanie zaliczony do złoczyńców, ponieważ weźmie na siebie grzechy innych Iz 53,12 Łk 23,32

J 19,18

Mesjasz zostanie skazany na śmierć, choć sami sędziowie będą przekonani o Jego niewinności Iz 53,9 J 18,38
Mesjasz zostanie w okrutny sposób zabity Iz 53,8

Dn 9,26

Mt 27,35
Mesjasz zostanie skazany na śmierć przez ukrzyżowanie Ps 22,17

Za 13,6

Mt 27,26
Będzie otoczony zgrają wrzeszczących pogan i złoczyńcami ze swojego ludu Ps 22,17 Mt 27,22-23.41-43

Łk 23,36-37

Przyjaciele opuszczą Go Ps 38,11 Łk 23,49
Mesjasz będzie nienawidzony bez powodu oraz będzie znosił obelgi i naigrawania Ps 69,4

Iz 50,6

Ps 22,8

Łk 23,35-38

Mt26,65-67

Łk 23,13-22

Prosty lud będzie patrzył na ukrzyżowanego Mesjasza Ps 22,18 Łk 23,35
Mesjasz będzie mężem boleści, wzgardzonym i odrzuconym Iz 53,3 Mt 27,20

J 10,20

Łk 4,28-29; 23,11

Jednak przed tronem Jego męki królowie upadną na twarz Iz 49,7 Mt 2,11

Flp 2,8-10

Bóg zwali na Niego grzechy wszystkich ludzi Iz 53,6 1 J 4,10
Aby uzdrowić ludzi, On wyda swe życie na ofiarę za grzechy Iz 53,10 J 18,11

Mt 20,28

Obarczy się całym naszym cierpieniem Iz 53,4 1 P 2,24
Sługa Pański wynagrodzi Bogu za wszystkich grzeszników, a Bóg da Mu zwycięstwo i panowanie nad tłumami Iz 53,11-12 J 12,27
Za grzechy swojego ludu Mesjasz zostanie zbity na śmierć Iz 53,8 1 J 2,2
Mesjasz pozwoli się poniżyć i poprowadzić na rzeź niemy jak baranek ofiarny Iz 53,7 J 1,29
Tak jak u baranka paschalnego Hebrajczyków, Jego kości nie będą łamane, ale rozłączone Ps 34,21

Wj 12,46

Ps 22,15

J 19,33-36
Potraktowany jak robak, nie człowiek, pośmiewisko wszystkich, wzgardzony przez swój lud Ps 22,7 Łk 23,35-38
Ustanowi miłość w miejsce starożytnych ofiar Oz 6,3-6 Mt 9,9-13
Będzie przebity za nasze nieprawości Iz 53,5 J 19,18.34
Zostanie zabity na górze Moria, czyli w Jerozolimie, tam, gdzie Bóg uratował Izaaka, który miał zostać złożony w ofierze przez Abrahama, i sam zadbał o ofiarę (figura przyszłych wydarzeń) Rdz 22,13-14 Łk 23,33
Umierający Mesjasz będzie wzywał Boga słowami proroczego psalmu mówiącego o Jego męce Ps 22,2 Mt 27,46

Mk 15,34

Potem ludzie patrzeć będą na tego, którego przebili Za 12,10 J 19,37

Łk 23,47

Mesjasz na krzyżu będzie dręczony pragnieniem Ps 22,16 J 19,28
Kiedy będzie Mu się chciało pić, podadzą Mu ocet Ps 69,22 Mt 27,34
Mesjasz zostanie uznany za człowieka przeklętego przez Boga Iz 53,4 Mt 27,41-43
Będą Go wyśmiewać, mówiąc: „Zaufał Panu, niech Go Pan wyzwoli, jeśli Go miłuje” Ps 22,9 Mt 27,42-43
Będzie się modlić za swoich wrogów Iz 53,12 Łk 23,34
Podzielą między siebie Jego szaty Ps 22,19 J 19,23-24
Tego dnia zaćmi się słońca Am 8,9 Mt 27,57-60
Mesjasz zostanie pochowany w grobie człowieka majętnego Iz 53,9 Mt 27,57-60
Izrael będzie miał zatwardziałe serca i będzie ślepy wobec Mesjasza Iz 6,9-10 J 12,37-43

Rz 11,7-8

Z powodu niegodnych pasterzy Izraela kraj będzie zrujnowany Za 11,4-6 Mt 23,1-38
Mesjasz będzie kamieniem odrzuconym przez przywódców Izraela Ps 18,22 Mt 21,42-44
Stanie się skałą potknięcia dla Izraela i Jerozolimy, którym królestwo zostanie zabrane i dane innemu narodowi Iz 8,4

Ps 117,22

Za 11,4-6;8-9

Mt 21,43-44; 13,13-15
Mesjasz zostanie zabity 483 lata po wydaniu dekretu o odbudowie świątyni jerozolimskiej (czyli między 30 a 33 rokiem po Chr.) Dn 9,24-27 Łk 3,1
Po Jego zabiciu sama świątynia zostanie zburzona przez pogańskiego króla Dn 9,26

Ag 2

Ml 3

Mt 24,15
Świątynia zostanie odrzucona Jr 7,12-14 Łk 21,5-6
Ciało Mesjasza nie ulegnie rozkładowi Ps 16,9-10 Dz 13,33-37
Mesjasz zmartwychwstanie Ps 16,8-11

Iz 53,10-11

Mt 28,6

Mk 16,16

Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia Oz 6,1-3 Łk 24,1

J 20,1

1 Kor 15,4-8

Pan pokona śmierć Iz 25,8 Ap 1,18;21,4
Mesjasz unicestwi śmierć Oz 13,14 1 Kor 15,55-56
Za Jego ofiarę Bóg da Mu nagrodę królestwa i tłumy Iz 53,12 Mt 28,18
Mesjasz wstąpi do nieba, skąd pochodzi i gdzie otrzyma wieczną władzę nad wszystkimi narodami Dn 7,13-14

Prz 30,4

Dz 1,9-11

J 3,13

Bóg otoczy chwałą swojego Mesjasza, dając Mu władzę nad wszystkim 1 Sm 2,10

Ps 2,8

Mt 28,18
Mesjasz zasiądzie po prawicy Boga Ps 110,1.5 Mk 16,19

1 P 3,22

Mesjasz jest Synem Bożym i Bogiem i będzie królował na wieki 1 Krn 17,11-14

Iz 9,5-6

Łk 1,30-33
Mojżesz przed śmiercią wyjawia, że pewnego dnia z powodu odstępstwa Izraela Bóg wybierze inny naród Pwt 32,21 Rz 10,16-21
Mesjasz będzie miał nowy lud z nowym imieniem złożony ze wszystkich narodów, zawrze nowe przymierze z nowym kapłaństwem Iz 65,15

Iz 66,18-22

Oz 1,9; 2,1; 2,25

Ps 110,4

Mt 26,28

1 P 2,4-10

Rz 10,18-20

Jednak pozostanie reszta Izraela, tak że przymierze nie zostanie zerwane Iz 10,22 Rz 11,5
Zmartwychwstały Zbawiciel żyje na zawsze Iz 53,10

Dn 7,14

Iz 9,6

Mk 16,20

Mt 28,20

Łk 1,31-33

(Tabela zaczerpnięta z książki “Śledztwo w sprawie Jezusa” – Antonio Socci )

Peter Stoner, były przewodniczący Wydziału Matematyki i Astronomii na Uniwersytecie w Pasadenie, jednocześnie profesor matematyki i astronomii.

“Stoner twierdzi, że po zastosowaniu współczesnej wiedzy na temat prawdopodobieństwa w odniesieniu tylko do ośmiu proroctw “okazuje się, iż szansa, aby ktoś z żyjących do tej pory ludzi spełnił wszystkie osiem proroctw, jest jak 1:1017″. To byłoby 1: 100 000 000 000 000 000. Aby pomóc nam wyobrazić sobie  ogrom tej liczby, Stoner ilustruje ją następująco: ” Przypuśćmy, że bierzemy 1017 srebrnych dolarówek i kładziemy je na ziemi w stanie Teksas. Przykryłyby one cały stan warstwą o grubości ponad 60 cm. Teraz zaznaczcie jedną z tych monet i wymieszajcie całą tę masę na obszarze całego stanu Zawiążcie komuś oczy i powiedzcie, że może poruszać się tak daleko jak chce, lecz musi podnieść jedną srebrną dolarówkę, właśnie tą jedyną. Jakie jest prawdopodobieństwo wybrania zaznaczonej monety? Takie samo jak spełnienie się wszystkich ośmiu proroctw w odniesieniu do jednego człowieka od czasów ich spisania do dnia dzisiejszego (…)
(Cytat z książki Josha Mcdowella “Więcej niż Cieśla”)

Biorąc pod uwagę te dane, odrzucenie Jezusa jako zapowiedzianego Mesjasza byłoby sprzeczne z dostępnymi faktami. Peter Stoner po zapoznaniu się z tematem proroctw i ustaleniu prawdopodobieństwa możliwości ich dokonania przez jednego człowieka napisał: “Kto nie uznaje w Jezusie zapowiedzianego w Piśmie Świętym Syna Bożego, ignoruje fakt, który ma za sobą więcej dowodów, niż jakikolwiek inny fakt na świecie” ( wpis Stonera z książki ” Peter W. Stoner, Robert C. Newman, Science Speaks, s. 112.”

 http://www.fronda.pl/blogi/dlaczego-jezus-apologetyka/wypelnione-proroctwa-starego-testamentu-przez-jezusa,32169.html?page=2&

O autorze: circ

Iza Rostworowska