Referendalny przypadek a może nie przypadek?

Brak protokołu komisjiW referendum gminny w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 października 2013 r., głosowałem w obwodowej komisji nr 86 zlokalizowanej w budynku Szkoły Głównej Handlowej przy ul. Wiśniowej 41 na Mokotowie.

Około godziny 22.50 chciałem zapoznać się z protokołem głosowania w moim obwodzie. Po przybyciu przed budynek w którym mieściła się obwodowa komisja stwierdziłem, że mimo zakończenia pracy komisji wyborczej na drzwiach komisji nie wywieszono do publicznej wiadomości protokołu głosowania. Wykonałem zdjęcia drzwi wejściowych do budynku.

Zdziwiony udałem się pod budynek pobliskiego lokalu obwodowej komisji nr 85, zlokalizowanej w budynku Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Rakowieckiej 4. Tam na drzwiach wejściowych zastałem upubliczniony protokół głosowania w tym obwodzie. Na dowód czego wykonałem zdjęcia przedstawiające ów protokół.

Ponownie udałem się pod budynek komisji obwodowej nr 86 i zadzwoniłem do drzwi. Pracownik ochrony budynku na moje pytanie o to czy komisja zakończyła pracę, stwierdził, że tak i jej przedstawiciele pojechali przekazać protokół do komisji terytorialnej.

Wobec czego udałem się do siedziby komisji terytorialnej zlokalizowanej w budynku Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej. Tam odnalazłem przedstawiciela komisji obwodowej nr 86 stojącego w kolejce do zdania dokumentacji. Zapytałem go dlaczego nie upubliczniono protokołu komisji na łatwo dostępnym dla obywateli miejscu? Ów pan poinformował mnie, że dopiero wydrukował protokół i jak zda dokumenty to go upubliczni. Poinformowałem go, że protokół powinien być upubliczniony przed dostarczeniem protokołu do siedziby komisji terytorialnej. Nie zauważyłem by ów pan zbytni przejął się moimi słowami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jednolity) (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 706):

Art. 59. 1. Po zakończeniu głosowania obwodowa komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników głosowania w obwodzie, zawierający liczbę:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) osób, którym wydano karty do głosowania;

3) kart wyjętych z urny;

4) kart nieważnych;

5) kart ważnych, czyli liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu;

6) głosów nieważnych;

7) głosów ważnych;

8) głosów ważnych oddanych na poszczególne odpowiedzi na postawione pytanie lub za wyborem określonego wariantu.

2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy liczby, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, komisja podaje w protokole oddzielnie dla każdego pytania lub wariantu.

3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

4. Członkom komisji i mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

5. Po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu łatwo dostępnym dla obywateli, jednego z egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie.

6. Przewodniczący obwodowej komisji niezwłocznie przesyła do terytorialnej komisji (w referendum wojewódzkim – do komisji powiatowej, o której mowa w art. 62) w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie.

Art. 60. Po wykonaniu czynności wymienionych w art. 59 ust. 5 i 6 przewodniczący obwodowej komisji niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dokumenty z głosowania w zapieczętowanych pakietach wraz z pieczęcią komisji.”

(…)

Art. 66. 1. W terminie 7 dni od dnia podania wyników referendum do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 63 ust. 2, każdy uprawniony do wzięcia w nim udziału mieszkaniec danej jednostki samorządu terytorialnego może wnieść protest, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum.

Zastanawiam się w jak wielu obwodowych komisjach doszło naruszenia ustawy w ten sposób, że nie podano niezwłocznie do publicznej wiadomości wyników głosowania poprzez wywieszenie w siedzibie obwodowej komisji, w miejscu łatwo dostępnym dla obywateli, jednego z protokołów komisji?

Jeżeli takie naruszenie ustawy miało miejsce w większej ilości przypadków może to być podstawą do wniesienia protestu, ponieważ naruszenia te mogły mieć wpływ na wynik referendum.

O autorze: raven59

„Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 . (...) Uwaga: informuję, że poglądy moje, wyrażane przeze mnie na blogu i we wszelkich komentarzach, na temat osób publicznych są moją prywatną opinią na temat osób publicznych i jako takie powinny być traktowane jako dopuszczalna krytyka osób publicznych.