Papieże do wyboru do koloru

Poruszona do głębi smutkiem tutejszych katolików wyszukałam dla nich kontrpropozycje papieży.

W Ame­ryce Pół­noc­nej żyje i urzę­duje jeden z „papieży”. Ame­ry­kań­ski wie­śniak – David Baw­den – żyjący w sta­nie Kan­sas, uważa się za jedy­nego praw­dzi­wego papieża Kościoła Rzym­skiego. W 1990 roku miało miej­sce kon­klawe, pod­czas któ­rego 5 elek­to­rów, w tym jego ojciec i matka, obwo­łało go papie­żem. Nie­stety, pro­ble­mem tego ame­ry­kań­skiego papieża jest fakt, że nie jest on ani wyświę­co­nym księ­dzem, ani tym bar­dziej bisku­pem. Sku­piw­szy wokół sie­bie grypę 30 wier­nych David Baw­den, który przy­jął imię Michał I, cier­pli­wie czeka, aż prze­jaz­dem wpad­nie do wsi jakiś zbłą­kany biskup i wyświęci go na duchownego.

https://www.youtube.com/watch?v=5NMWs5Ngz9o#t=132

Mało kto zdaje sobie sprawę, że w 1975 roku w hisz­pań­skim mie­ście El Pal­mar de Troya tam­tej­szy duchowny, pozo­sta­jący pod wpły­wem pry­wat­nych obja­wień, uznał się za pra­wo­wi­tego suk­ce­sora papieża Pawła VI. Gdy w 1978 roku zmarł Biskup Rzymu jego hisz­pań­ski „następca” został wybrany na to sta­no­wi­sko przez czte­rech kar­dy­na­łów i roz­po­czął urzę­do­wa­nie jako papież Grze­gorz XVII. Hisz­pań­skie papie­stwo posiada wła­sny kościół, kar­dy­na­łów i hie­rar­chię bisku­pów. Wedle obja­wień Grze­gorz XVII miał być ostat­nim papie­żem, któ­rego prze­zna­cze­niem była męczeń­ska śmierć krzy­żowa w Jero­zo­li­mie w 2015 roku. Nie­stety, Grze­gorz XVII zmarł w 2005 roku, zdą­żyw­szy przed śmier­cią obło­żyć klą­twą Jana Pawła I i Jana Pawła II, któ­rych uwa­żał za uzur­pa­to­rów – anty­pa­pieży. Zdą­żył też wynieść na ołta­rze gene­rała Fran­ci­sco Franco i Krzysz­tofa Kolumba. Jego następ­cami byli Piotr II (zm. 2011) oraz żyjący do dziś Grze­gorz XVIII.

https://www.youtube.com/watch?v=pGUQqNgffUM#t=12

Myślę, że ci papieże są na pewno tradycjonalistami ( bo i co nowego im się urodzi by nie budzić większych podejrzeń?)

O autorze: circ

Iza Rostworowska