Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie_Wtorek, 12 lipca 2016 r.

Rana Chrystusa

Myśl dnia

Praca może się stać życia pacierzem i kluczem do nieba.
Cyprian Kamil Norwid

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Mt 11, 20-24

 

Za chwilę usłyszysz bardzo mocne słowa Jezusa, które dotyczą zatwardziałych grzeszników. Czy dziś świat jest od nich wolny? Czy ty jesteś wolny od grzechu? Wsłuchaj się w tekst dzisiejszej Ewangelii i zauważ, jakie myśli i uczucia w tobie budzi.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza.
Mt 11, 20-24
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

Mocne słowa Jezusa często przechodzą w nas bez echa. Zgodnie z dzisiejszą modą na bezstresowość i pozytywność bardziej wolimy skupiać się na rzeczach miłych i sympatycznych. Tych, które nie wymagają od nas większego wysiłku. Prawda zawsze jest wymagająca. Zastanów się, czy w swojej duchowości nie uciekasz od trudu i nie odkładasz nawrócenia na później. Czy nie traktujesz wiary i nauki Kościoła wybiórczo?

Wbrew popularnym nieraz przedstawieniom Jezus nie był ani furiatem, ani też typem człowieka, który nigdy nikogo nie chce urazić. Był normalny, nie uciekał od tego, jak się rzeczy mają. A człowieka znał doskonale. Mówił o nim i jego kondycji wyłącznie prawdę. Jezus jest Prawdą, więc gdyby jej nie głosił, zaprzeczałby samemu sobie. Tym razem krzyczy: biada tobie! Nieraz potrzebujemy mocnych słów, które nami wstrząsną na tyle, by przemienić to, co potrzebuje w nas nawrócenia. Co to jest u ciebie?

Jezus mówi: „Aż do Otchłani zejdziesz!”. Czy Jego słowa to straszenie ludzi piekłem? Nic podobnego, jest to raczej ukazanie naturalnych konsekwencji naszego postępowania. Bo karą za grzech jest śmierć i przez ostatnie dwa tysiące lat nic się w tym względzie nie zmieniło. Gdzie w tym jest radosna nowina? W tym, że Jezus przyszedł na świat i umarł za twoje grzechy, abyś się nawrócił i miał życie wieczne. Tylko czy ze swojej strony robisz wszystko co konieczne, aby to życie otrzymać?

Proś o łaskę przemiany, nawrócenia, tam gdzie jest to jeszcze konieczne w twoim życiu.

_____________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Mieszkańcy miast pogańskich, którymi pogardzali Judejczycy, zostaliby porwani do wiary w Jezusa, jeśli spotkałoby ich to, co działo się w wymienionych miastach.

Jezus wyrywa mieszkańców Galilei z obojętności i bezmyślności. Nie wszyscy zrozumieli dotąd kto ich uzdrawia i dlaczego. Jezus nie jest lekarzem, lecz Mesjaszem. Wielu Galilejczyków nie doświadczyło jeszcze duchowej przemiany, czyli nie odwrócili się własnego obrazu Boga do obrazu Boga, który objawia się w swoim Synu, nie odwrócili się od pełnego samostanowienia o swoim życiu do stania się uczniem Jezusa, nie sprawdzili kim On jest. Aż do dnia, w którym to się nie stanie odrzucają miłość Boga, którą im okazał przez ciężką pracę Jego Syna pośród nich.

To nawrócenie jest treścią sądu. Słowo sąd nie jest rozumiane w znaczeniu rzymskim jako wartościowanie uczynków, ale rozumianym jako kryterium podziału, rozdzielenia kogoś od kogoś. Kryterium ustalone w tym fragmencie jest pokuta, odwrócenie się od czegoś lub kogoś i zwrócenie się do czegoś lub kogoś.
Odwrócenie się od wszystkiego, co odciąga mieszkańców Korozain, Betsaidy i Kafarnaum, i wielu innych miejscowościach w Galilei i Judei od Jezusa, od zaufania Mu i pójścia za Nim, od uwierzenia w Niego, że jest Synem Bożym i stania się jego uczniem.

Mieszkańcom Sodomy, Tyru i Sydonu lżej będzie w dniu sądu, to znaczy będzie możliwe do zniesienia to, co spotka mieszkańców ziemi, którzy nie znali Jezusa.

Jezus jest obecny w Galilei, ale przez wielu jest lekceważony i jest wykorzystywany przez ludzi traktujących Go tylko jako lekarza, który leczy za darmo. W Galilei jest też wielu ludzi, którzy w niego uwierzyli i stali się Jego uczniami. To oni są przyczyną uwielbienia i dziękczynienia, które Jezus skieruje do Ojca.

______________________________________________________________________________________________________________

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 7,1-9)

Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: „Syria stanęła obozem w Efraimie!” Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie od wichru.
Pan zaś rzekł do Izajasza: „Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: «Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Syryjczyków i syna Remaliasza: dlatego że Syryjczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judy, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela.
Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego, nie stanie się tak! Bo stolicą Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim, zdruzgotany, przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 48,2-3a.3bc-4.5-6.7-8)

Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zanikach *
okazał się twierdzą obronną.

Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.

Chwyciło ich drżenie *
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu, *
który druzgoce okręty z Tarszisz.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 95,8ab)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 11,20-24)

Jezus gromi oporne miasta

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Biada

Spełniło się biada wypowiedziane przez Jezusa wobec miast Galilei. Dziś są tylko po nich pozostałości niewiele wznoszące się ponad ziemię. Jezus często tam przebywał, zwłaszcza w Kafarnaum, i dokonał tam wielu cudów, które miały służyć nawróceniu. Niestety, te miasta zamknęły oczy na Światłość, która do nich przyszła. Pewnie cieszyły się z tego, że Ktoś tak wielki często u nich przebywał oraz podziwiały cuda, które naprawdę się dokonywały. I to wszystko. Smutne to, że człowiek tak często nie zauważa Bożej obecności w swym życiu. Los wszystkich duchowych ślepców jest jednak przesądzony według słów Jezusa. Nie tylko nie zostaną oni uzdrowieni ze ślepoty, ale spotka ich to, co Sodomę i inne bałwochwalcze miasta.

Panie, przychodzisz do mojego serca i czynisz wielkie cuda. Nie chcę pozostać głuchy i ślepy na to, co dokonujesz. Z wdzięcznością przyjmuję Twe słowa i nawracam się do Ciebie.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

To jest największym cudem Boga

(fot. shutterstock.com)

Komentarz do Ewangelii:

 

Gotowość człowieka do nawrócenia i wewnętrznej przemiany w niewielkiej mierze zależy od okoliczności zewnętrznych, także takich jak Boże cuda.

 

Właściwie wszystko w tej dziedzinie zależy od postawy człowieka, od jego wrażliwości i dobrej woli. Zresztą nawrócenie trochę “wymuszone” cudami mogłoby nie być do końca autentyczne, a wtedy byłoby bezwartościowe. W nawróceniu chodzi bowiem o przebudzenie do życia w miłości, która zawsze jest aktem całkowicie wolnym.

 

Największym Bożym cudem jest sama Miłość Boga do nas wyrażona śmiercią Syna Bożego na krzyżu za nasze grzechy. Ten cud powinien nam wystarczyć, abyśmy się nawrócili.

____________________________________________________________________________________________________________

Czytelnia

Kiedy małżeństwo jest nieważne? [INFOGRAFIKA]

Czy zawarte małżeństwo jest ważne? Kiedy można stwierdzić, że nie doszło do zawiązania ważnej sakramentalnej relacji? Zobacz infografikę, która to wyjaśnia.

Poniższa infografika przedstawia przyczyny wynikające z braków dotyczących zgody małżeńskiej i formy kanonicznej. Oprócz tego istnieją jeszcze tzw. przyczyny zrywające, od których nie otrzymano dyspensy (np. wiek poniżej 14 lat dla kobiety, 16 lat dla mężczyzny czy związek z osobą nieochrzczoną).

 

Infografika została przygotowana na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1095-1107).

waznosc_malzenstwa

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś