Siedem Praw Modlitwy_Niedziela 24 lipca 2016 r.

nocna wizyta przyjaciela

Cytat dnia

Niejednego nauczono odmawiać pacierze, ale niewielu nauczono się modlić.

Wincenty Lutosławski

 

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Łk 11, 1-13

Osoby święte przeżyły życie z wewnętrznym Bożym szkieletem. Takim fundamentem w ich życiu była wytrwała i głęboka modlitwa. Za chwilę usłyszysz właśnie o  tym.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 11, 1-13
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Modlitwa polega na rozmawianiu z Bogiem w sposób konkretny. Jezus mówi konkretnie i czeka na konkrety ze strony człowieka. Dzisiejsza Ewangelia jest tego przykładem: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi”.

„Wszyscy zostaliśmy stworzeni do tego, co proponuje nam Ewangelia” – to zdanie napisał Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium”. Modlitwa „Ojcze nasz” zawarta w dzisiejszym fragmencie Słowa Bożego pokazuje cel i środek życia chrześcijańskiego: „Ojcze, niech się święci Twoje imię, (…) chleba powszedniego daj nam,(…) i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Namiestnik Chrystusa na Ziemi wielokrotnie podkreślał, że Pan mówi prostym i jasnym językiem. Do każdego zwraca się w taki sposób, aby poruszyć serce i umysł. Spróbuj raz jeszcze wsłuchać się w Słowo Boże i znaleźć zarys Bożego działania.

Wiele jest rodzajów modlitwy – prośby, błagania, dziękczynienie. Dla wielu najtrudniejszy jest jeszcze inny rodzaj –  modlitwa uwielbienia. Papież Franciszek powiedział, że niektórzy mają trudność z „rozluźnieniem swojej powściągliwości”, by wyśpiewać psalmy i hymny. Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem do poszukiwania nowego sposobu kontaktu z Bogiem – może właśnie takiego.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Rdz 18,20-32)

Abraham wstawia się za Sodomą

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”.
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”.
Pan odpowiedział: ”Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.
Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”.
Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”.
Abraham znów odezwał się tymi słowami: ”A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”.
Wtedy Abraham powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”.
A na to Pan: ”Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.
Rzekł Abraham: ”Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”.
Pan odpowiedział: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”.
Na to Abraham: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, *
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE  (Kol 2,12-14)

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Rz 8,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: ”Abba, Ojcze”.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 11,1–13)

Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.
Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Ojciec i Przyjaciel

Na Górze Oliwnej znajduje się kościół “Ojcze nasz”. Według tradycji tu Jezus spełnił prośbę uczniów, ucząc ich modlitwy. Znajdują się tam tablice z wypisaną Modlitwą Pańską w różnych językach. Należy ją wciąż powtarzać, żyć nią i mieć w pamięci. Dzięki tej modlitwie Bóg staje się naprawdę bliski każdemu z nas. Prośby utwierdzają naszą więź z Bogiem, który jest tak bliski jak ojciec dziecku. Dalsze przypowieści ukazują, że Bóg jest także naszym przyjacielem. Modlić się to zwracać się do Boga Ojca jak do przyjaciela, który nas nie odrzuci, lecz wysłucha próśb. Na modlitwie możemy mówić wszystko bez zawstydzenia. Najwierniejszy Przyjaciel i Najlepszy Ojciec nigdy nie odmówi!

Panie, wiem, że przyjaciel to ktoś wierny. Ty objawiasz prawdę, że jest nim sam Bóg. On jest jak ojciec, który nie opuszcza swojego dziecka, czy przyjaciel, który nie pozostawia swojego przyjaciela w potrzebie.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”ks./Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

Inny komentarz do Liturgii Słowa znajduje się na stronie biuletynu DZIEŃ PAŃSKI

______________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: ta modlitwa na pewno zostanie wysłuchana

(fot. shutterstock.com)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, jak powinna wyglądać modlitwa. Zapewnia, że kto tak będzie się modlił, na pewno zostanie wysłuchany.

Komentarz do Ewangelii

 

Jezus nie obiecuje, że otrzymamy wszystko, o co Go (albo Ojca) poprosimy. Da “chleb”, “rybę”, “jajko” – da “dobre rzeczy”. Czy my zawsze mamy wiedzę, co dla nas jest dobre? Na pewno nie. Dlatego powinniśmy znać na pamięć modlitwę “Ojcze nasz”, złożoną z samych próśb. Oczywiście dobrych rzeczy, które Bóg chce nam dać jest dużo więcej, niż zawiera ta modlitwa, ale na pewno siedem próśb modlitwy “Ojcze nasz” to są te rzeczy, których potrzebujemy w pierwszej kolejności i które bezwzględnie Bóg chce nam dać.

______________________________________________________________________________________________________________

Siedem Praw Modlitwy

1. Prawo Czystego Serca

“Wejdźmy na nią … oczyszczeni w sercach od złego sumienia…” (HEBRAJCZYKÓW 10:22). Bóg wymaga ode mnie czystego serca, to Jego pierwszy warunek. “Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał” (PSALM 66:18). Cóż za stwierdzenie!

W Izajasza 1:15, Bóg mówi: “Zakrywam moje oczy … nie wysłucham was”. Grzech w twoim sercu sprawi, że Bóg nie będzie Cię słuchał, a wszelka z Nim komunikacja zostanie urwana. Gdybym miał na swoim sumieniu grzechy, których nie wyznałem, moja modlitwa byłaby bezskuteczna. Jeżeli zdaję sobie sprawę z tego, że jest w moim życiu coś sprzecznego z wolą Boga, równie dobrze mógłbym od razu wstać z kolan.

Bóg powiedział Jozuemu: “Wstań … Izrael zgrzeszył … Dlatego … nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół … Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą” (JOZUEGO 7:10-12).

Pan nakazał Jozuemu, aby przestał się modlić. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie chce komunikować się z duszą, która żyje w grzechu. Oto niezbędne warunki odnowy społeczności z Bogiem, skrucha i oczyszczenie.

2. Prawo Przebaczającego Ducha

“A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu…” (MARKA 11:25). Musimy spełnić ten warunek, aby nasza modlitwa została wysłuchana.

 

Obawiam się, że duch nieprzebaczenia jest o wiele bardziej rozpowszechniony niż można by przypuszczać. Często zdarza się, że zaangażowani w pracę Pana ludzie na zewnątrz sprawiający wrażenie szczerych, w rzeczywistości na przykład nie przebaczyli komuś, kto źle wobec nich postąpił. Jeżeli nie jesteśmy gotowi wybaczyć, nasza modlitwa nie zostanie przez Boga przyjęta. Wagę ducha przebaczenia w sposób drastyczny podkreśla sam Pan w Marka: “Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych” (MARKA 11:26, MATEUSZA 6:15). Nie będę próbował wyjaśnić tych znaczących słów Pana. Jednakże w ich świetle badam swe własne serce, gorliwie modląc się, bym nigdy nie był winien tego strasznego grzechu, ani nie podlegał jego drastycznym konsekwencjom.

3. Prawo Właściwej Motywacji

“Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyśla jąc to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (JAKUBA 4:3).

 

Mogę przyjść do Boga i prosić Go o rzeczy, które są zupełnie właściwe: np. Mogę modlić się o to, by Ewangelia coraz bardziej się rozprzestrzeniała przyczyniając się do zbawienia dusz itd.; kiedy jednak kieruje mną chęć własnej przyjemności, korzyści materialnych czy też pragnienie uznania w oczach innych ludzi, nie będą wysłuchane.

Czy prosząc Boga o powodzenie w mojej służbie mogę z jednakową szczerością prosić o to samo dla mego brata? Czy mogę modlić się, by miał on jeszcze większe powodzenie w swojej służbie niż ja? Czy cieszę się gdy, Bóg wylewa Swego Ducha na innego brata lub siostrę, wielce ich używając? Czy cieszę się z tego tak samo, jak gdyby to Bóg używał mnie? Jeśli nie, to motywacja mej modlitwy jest zła.

Aby moja modlitwa była zwycięską modlitwą, zapewniającą odpowiedź, nie może być inspirowana pragnieniem osobistej przyjemności czy też powodzenia.

Byśmy mogli otrzymać odpowiedź musimy mieć w modlitwie właściwe nastawienie, prawidłową motywację. Oto jedyna właściwa motywacja naszej modlitwy: “Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg” (1 PIOTRA 4:11; 1 KORYNTIAN 10:31). Czy to jest moja motywacja?

4. Prawo Wiary

“Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania…” (JAKUBA 1:6). Weymouth tłumaczy: “Ale niech… nie ma wątpliwości”. Wiara jest nieodzowna, jeśli chcemy otrzymać odpowiedzi na nasze modlitwy, ponieważ “Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (HEBRAJCZYKÓW 11:6). Jeśli jednak jest wiara, Bóg czyni cuda.

W Ewangelii Marka nasz Pan dał modlącej się duszy zadziwiającą obietnicę: “…ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył… spełni mu się” (MARKA 11:23). Jak wielu z nas modliło się, żeby góry, które zagradzają drogę postępu Ewangelii zostały usunięte! Ale jak niewielu z nas widziało te góry wrzucone w morze? Dlaczego? Z powodu naszej niewiary.

5. Módl się Zgodnie z Wolą Bożą

“Jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas” (1 JANA 5:14). Od tego zależy wszystko. Najpierw musimy dowiedzieć się jaka jest wola Boga, a potem modlić się zgodnie z nią. Bez poznania woli Bożej posiadanie wiary, która przenosi góry jest czymś niemożliwym.

 

Paweł modlił się o Kolosan, aby “doszli do pełnego poznania woli jego” (KOLOSAN 1:9). Poznanie woli Boga wymaga osobistego kontaktu z Nim. W jaki sposób możemy poznać pragnienia naszych przyjaciół? Rozmawiając z nimi i często z nimi przebywając. Jak zatem poznamy wolę Boga? Poprzez pięciominutową modlitwę? Nie! Poprzez czekanie, czekanie, i czekanie przed Bogiem. Bożej woli nie poznamy w ciągu pięciu minut, może nawet nie w ciągu pięciu godzin, a może i nawet nie w ciągu pięciu dni. Musimy czekać przed Bogiem codziennie, ucząc się rozpoznawać Jego wolę na każdy kolejny dzień.

6. Modlitwa w Imieniu Jezusa

Jezus powiedział: “Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (JANA 14:14). Cóż to za obietnica!

 

Co to znaczy prosić w Imieniu Jezusa? To coś o wiele bardziej głębszego niż myślą niektórzy ludzie. Nie chodzi tu o zacytowanie formułki. Nie przyniesie ona rezultatu. Możemy ją wypowiedzieć, lecz i tak będzie ona bez znaczenia.

Co ona właściwie oznacza?

Pracownik, który idzie do banku, by pobrać pieniądze w imieniu swego pracodawcy przedstawia czek z jego nazwiskiem. Otrzymuje więc 1000 dolarów. Dlaczego? Czy dlatego, że kasjer znał owego pracownika? Nie! Pracownik ten nie mógłby otrzymać tych pieniędzy sam z siebie; jednakże, gdy prosi o nie w imieniu swego pracodawcy, otrzyma widniejącą na czeku sumę.

Prosić w Imieniu Jezusa, oznacza prosić o to czego pragnąłby Jezus. Wtedy Bóg nigdy nie powie nie: On nie może tego uczynić, ponieważ kocha Swojego Syna, gdy więc modlimy się w Imieniu Jezusa nasza modlitwa musi zostać wysłuchana, nawet gdyby miało to oznaczać przesunięcie góry.

7. Modlitwa w Duchu Świętym

“Módlcie się w Duchu Świętym” (JUDY 20) oto tajemnica każdej zwycięskiej modlitwy. Jeżeli nie prowadzi nas Duch Święty, nie jesteśmy w stanie prosić w wierze. Jedynie Duch Święty może dać nam wiarę; tylko On wie czego pragnie Jezus, tylko On jest jedynym, który może objawić wolę Boga.

 

W jaki sposób możemy modlić się w Duchu Świętym? Tajemnicę takiej modlitwy możemy odnaleźć w Galacjan 5:25: “Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy”. Zanim będziemy mogli modlić się w Duchu Świętym, musimy nauczyć się jak chodzić w Duchu; tzn. jak żyć w ciągłej społeczności z Bogiem, codziennie, w każdej godzinie, czyli “w każdej chwili naszego życia”.

Tylko wtedy gdy nauczymy się tak postępować, zawsze będziemy mogli modlić się z czystym sercem, w duchu przebaczenia, z prawidłową motywacją, bez powątpiewania, zgodnie z Bożą wolą oraz w Imieniu Jezusa. Wtedy i tylko wtedy otrzymamy odpowiedź na nasze modlitwy. Wówczas “stanie się”. Będziemy wtedy mogli stawić wyzwanie każdej górze w Imieniu Pana Jezusa. Gdy będziemy postępować w
Duchu, nic, NIC, NIC nie będzie dla nas niemożliwe.

Panie, naucz nas modlić się!

A. Frank Evans

_____________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś