A więc to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, zostało teraz zawarte w sakramentach

Św. Leon-Wielki

Cytat dnia

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.

św. Leon Wielki

Rodzice powinni starać się, aby rodzina była małym Kościołem, w którym czci się Boga.
św. Augustyn

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Łk 17, 20-25

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi o Królestwie Bożym, które jest pośród nas – ułomnych, niedoskonałych, grzesznych. Otwórz przed Bogiem swoje serce i zaproś Go jak serdecznego przyjaciela, który chce przyjść niezależnie od okoliczności.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 17, 20-25
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

Jezus zaprasza do swojego królestwa, w którym największym prawem jest miłość. To ona powinna nadawać sens wszelkiemu działaniu. Jak w domu, w którym ludzie słuchają siebie nawzajem, a obecność drugiej osoby przynosi miłość i radość. A czy tobie zdarza się rozmawiać z kimś i nie słuchać tego, co mówi, a tylko udawać zainteresowanie jego słowami? Tymczasem Królestwo jest pośród nas…

Miłość do drugiego człowieka bardzo pomaga dostrzegać Pana Boga. Wtedy łatwiej też skupić się na rozmowie z Nim w trakcie modlitwy. Na ile ufasz Bogu, który mówi do ciebie w głębi serca, a na ile bez zastanowienia słuchasz podszeptów ludzi? Czasami możesz dostrzegać rozdźwięk między słowami ludzi a głosem Boga w twoim sercu. Co wówczas wybierasz? Czy widzisz, że masz prawo do samodzielnych decyzji?

Jezus najlepiej zna serca ludzi. Mówi: “Zapragniecie”. Kiedy ostatnio naprawdę czegoś pragnąłeś? I nie chodzi tu o zwyczajną zachciankę. To co teraz robisz i czego pragniesz, z perspektywy wieczności może mieć zupełnie inne znaczenie. Bo tam najbardziej będzie liczyła się miłość. Czy czujesz, że Bóg zaprasza cię do działania? Czy masz pragnienie zmienić coś w swoim życiu?

Zaproś Jezusa, aby pomógł ci znaleźć w sercu dobre słowo dla osoby, której obecność sprawia ci trudność. Poproś Go o większą mądrość w rozumieniu tego, co cię otacza oraz aby przyciągnął cię do siebie poprzez głębokie pragnienie zjednoczenia się z Nim.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Flm 7-20)

Paweł wstawia się za Onezymem

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona.

Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że mianowicie serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.
A przeto choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki.
Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem niczego nie uczynić bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli.
Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek.
Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie, by już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10)

Refren: Szczęśliwy, komu Pan Bóg jest pomocą.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 21,36)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 17,20-25)

Królestwo Boże jest pośród was

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.
Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Królestwo Boże jest pośród nas

Pytanie o nadejście Królestwa Bożego było i jest zadawane bardzo często. Można je rozumieć jako dopytywanie się o to, czy wreszcie nadejdą lepsze czasy lub koniec świata. Ostatnio nie brakowało przeróżnych odpowiedzi (na przykład w roku, gdy świat wchodził w nowe tysiąclecie). Raz po raz pojawiają się sensacyjne informacje wskazujące: jest tutaj, jest tam. Dzisiejsza odpowiedź Jezusa na pytanie faryzeusza wskazuje na Niego samego: jest pośród was. Ono nastało i zaczęło się rozwijać wraz z Jego przyjściem. Świadczą o tym liczne uzdrowienia, przebaczenie grzechów oraz głoszenie Ewangelii, czyli ten wielki rok łaski od Pana. Tak samo ma wzrastać Królestwo Boże i dziś.

Jezu, Twoja obecność pośród nas jest przedsmakiem wiecznej radości w Królestwie Bożym. Udzielasz jej bez żadnych naszych zasług. Przyjmuję ten dar i troszczę się, aby go nie utracić.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Temat przyszłego powrotu Syna Bożego może być już rozwinięty, bo królestwo Boże zostało ostatecznie zdefiniowane, a wiara zbawiająca Samarytanina, czyli przedstawiciela pogan, ludzi z innych narodów, potwierdza, że królestwo kojarzone dotąd z ludem izraelskim rozszerzy się na wiele narodów.

W tym fragmencie Ewangelii według św. Łukasza znajdujemy definicję królestwa Bożego. Tu pierwszy raz pada odpowiedź na pytanie gdzie jest królestwo Boże, gdzie można je spotkać, gdzie ono się znajduje? Uczniowie Jezusa słyszą pierwszy raz słowa skierowane do nich: “Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny”, bo “królestwo Boga jest w was”.

Nie trzeba nigdzie chodzić i nie trzeba słuchać, jeśli koś mówi: „Patrz, tam!”, albo: „Patrz, tu!”. „Nie idźcie tam, nie pędźcie”, bo “królestwo Boga jest w was”. Królestwo Boże jest tylko w tych ludziach, którzy uwierzyli w Niego, poszli za Nim i trwają we wspólnocie wierzących. Oni są poddani Królowi i polegają na Jego mocy, oni są Jego ambasadorami. Królestwo Boże jest tak wielkie, jak wielu jest ludzi, w których obecny jest Bóg.
Do tego miejsca opowiadania o królestwie były zawarte w porównaniach. Teraz uczniowie Jezusa muszą odnaleźć je w sobie. Królestwo Boże to najpierw uwierzenie, że jest Jezus jest jedynym Zbawicielem, że tylko On może wszystko przebaczyć, że tak jak On nikt nie miłuje, że nikt tak jak On nie zna przyszłości.

Uwierzenie w Jezusa i zaufanie Jemu we wszystkim, miłowanie Go, pokój z Bogiem zawarty w wierze, wspólnota wierzących, sprawiedliwość, a w przyszłości Duch Święty w nich. Królestwo w nich to ich rozwój, osiąganie dojrzałości duchowej i społecznej, to nowa jakość więzi, to stojące przed nimi wyzwanie dotarcia do wszystkich ludzi.

Uczniowie spotykają ludzi, którzy nie potrafią dostrzec obecności Bożego królestwa pośród siebie, nawet wówczas kiedy są uzdrowieni z trądu. Obdarowani, lecz niewdzięczni.

Uczniowie widząc to mogą się zniechęcić, może osłabnąć ich wiara i miłość. Mogą w przyszłości natrafić na dni, w których będzie im brakowało mądrości, wiedzy i umiejętności. Będą to dni, w których zapragną „zobaczyć choćby jeden z dni Syna Człowieczego”, a nie zobaczą, bo “królestwo Boga jest w nich”. Wszystko to, co już otrzymali oraz otrzymają w przyszłości wystarczy, aby mogli Mu owocnie służyć, nawet jeśli ludzie w dniu Jego przyjścia, będą żyli tak jak

ludzie za dni Noego.

______________________________________________________________________________________________________________

5 porad duchowych od świętego papieża

(fot. domena publiczna)

Żył w V wieku, ale z jego pismami możemy inspirować się do dnia dzisiejszego. Poznaj 5 myśli, które są szczególnie cenne. 

1. A więc to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, zostało teraz zawarte w sakramentach.
2. Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
3. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.
4. Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
5. Zbyteczny byłby trud głodzić się, a nie wyzbywać się przewrotnej woli! I próżny mozół dręczyć ciało postem, a nie cofać się od zamiaru grzeszenia.
 _____________________________________________________________________________________________________________

Grafika główna: servantking1914.wordpress.com

O autorze: Słowo Boże na dziś