Różnica w pojmowaniu Boga przez “żywych” i “umarłych”

Jezus i Saduceusze

Cytat dnia

Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, ale w której musimy odnieść zwycięstwo.
św. Ojciec Pio

 

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

bł. Salomei, zakonnicy

Łk 19, 45-48

Dzisiejszy tekst Ewangelii stawia pytanie o wiarę w zmartwychwstanie do życia z Bogiem. Spróbuj przygotować się do modlitwy. Wybierz odpowiednią pozycję, aby była godna i wygodna.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 20, 27-40
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania». A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś», bo o nic nie śmieli Go już pytać.

Wśród nauczycieli Izraela istniał spór o to, czy istnieje zmartwychwstanie, czy też życie definitywnie kończy się w dniu śmierci. Te wątpliwości nadal ludziom towarzyszą i mają zasadnicze znaczenie w obieranym przez nich stylu życia. Zastanów się, jakie są twoje bliższe i dalsze cele życia? Czy ustalasz je sam, czy dajesz się prowadzić Bogu?

Wyobraź sobie, że nie ma zmartwychwstania, a Twój byt skończy się wraz z ostatnim oddechem. Spróbuj pobyć chwilę w wyobrażeniu, że po ziemskim życiu nic więcej cię już nie spotka. Jak się z tym czujesz? Co byś zmienił w swoim obecnym życiu, gdyby tak miało być?

A teraz stań wobec rzeczywistości zmartwychwstania, cokolwiek to dla Ciebie znaczy. Pobądź w obecności Boga Żyjącego, który czeka na ciebie. Czego jest w tobie więcej na myśl o tym spotkaniu – lęku czy radości? Jeśli się boisz  – zastanów się, co jest tego przyczyną. Bóg jest twoim miłującym Ojcem – co możesz zrobić, żeby zamienić strach w radość?

Oddaj się w ręce kochającego Boga i spróbuj przeżyć ten dzień, jakby jutro miał być dzień twojego zmartwychwstania do dalszego życia z Nim.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Ap 11,4-12)

Dwaj świadkowie, uczestnicy męki i chwały ich Pana

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Mnie, Janowi, powiedziano: „Oto dwaj moi Świadkowie; oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stają przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. I jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą.
A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.
A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.
I posłyszeli donośny głos z nieba do nich mówiący: «Wstąpcie tutaj». I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich”.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 144,1a i 2bc.9-10)

Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.

On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
On mocą i warownią moją, *
osłoną moją i moim wybawcą.

Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił sługę Twego, Dawida.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. 2 Tm 1,10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 20,27-40)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie śmieli Go już pytać.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Nowe życie po śmierci

Historia oparta na życiu młodej Sary (Tob 3) miała być sposobem na wyśmianie wiary w życie wieczne. Faktycznie, gdyby relacje ziemskie zostały zachowane i przeniesione do wieczności, to wokół tej kobiety kręciłoby się w nieskończoność siedmiu mężów. Jezus, odwołując się do Prawa, czyli tego, co uznawali saduceusze, wykazuje nieprawidłowość ich myślenia. Bóg jest Bogiem żyjących, a życie, którego udziela po śmierci, jest czymś nowym i pełnym chwały.

Jezu, Ty objawiasz mi chwałę zmartwychwstania i prawdziwą radość życia wiecznego. Każde Twoje słowo umacnia moją nadzieję na powstanie z martwych oraz pełne szczęście bez końca.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks/Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Saduceusze nie rozumiejąc Pisma i nie wierząc w moc wskrzeszenia, błądzą, są zwiedzeni przez swój rozum. Kierują się mądrością tego świata, która radykalnie różni się od mądrości Bożej. Saduceusze mogą jeszcze poruszyć wiele innych tematów, mnożąc sytuacje hipotetyczne, pozorne, a nawet w stosunku do Jezusa podstępne. Ponieważ każdy temat można obrócić w żart.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz jest Bogiem żyjących.
Saduceusze twierdzą, że Tora nic nie mówi o zmartwychwstaniu. Jezus dowodzi, że Tora pokazując Boga objawiającego się Mojżeszowi, ukazuje życie, które trwa.

Ponieważ Bóg jest Żywy, to Abraham, Izaak i Jakub żyją, i trwa ich wspólnota z Bogiem. A zatem zmartwychwstanie to część przesłania Pięcioksięgu.
Saduceusze nie rozumieją Pisma, coś ich odciąga od poznania prawdy, wnioskują w oderwaniu od poznania prawdy. Bóg „Jahwe – JA JESTEM” – Bóg ojców Izraela, należy do Pięcioksięgu, saduceusze muszą uznać Jego autorytet.

Bóg panuje nad życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Po zmartwychwstaniu wierzących wszystkie ich potrzeby będą zaspokojone w pełni.

Nie tylko uczniowie, lecz i inni słuchacze Jezusa już wiedzą, że nie wszyscy ich nauczyciele religijni wyjaśniają Prawo zgodnie z jego znaczeniem. Pokazały to ostatnie rozmowy z Jezusem.

______________________________________________________________________________________________________________

Grafika w ikonie wpisu: James Tissot (1836-1902)

 

O autorze: Słowo Boże na dziś