Spotkanie z Symeonem. Jezus, światło i zbawienie wszystkich narodów

Prezentacja w świątyni_m

Cytat dnia

Kto miłuje brata, trwa w światłości

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

Okres Narodzenia Pańskiego,

Łk 2, 22-35

Jezus rodzi się w małym miasteczku, w stajni, gdzie odnajdują Go pasterze i Mędrcy. Spróbuj użyć wyobraźni do przedstawienia sobie tej sceny.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 2, 22-35
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

W zwiastowaniu Bóg zwraca się do Maryi przez Anioła. Mimo szczególnego wybrania, zaproszenia do wyjątkowej relacji z Bogiem, Maryja nie przestaje uczestniczyć w zwykłych praktykach religijnych razem z Józefem i innymi pobożnymi ludźmi.

Doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem, bezpośrednia relacja ufności i miłości, osobista modlitwa to bardzo ważne elementy życia wiary. Jednak nie zapominaj, że Boga spotyka się też w świątyni, w kościele, w sakramentach, we wspólnej modlitwie.
Starzec Symeon, kierowany przez Ducha Świętego, idzie do świątyni, i właśnie tam  odnajduje wyczekiwanego Mesjasza.

Świątynia jerozolimska była dla Izraelitów znakiem Bożej obecności, ale była to obecność daleka, ukryta, nawet kapłani z lękiem wchodzili do miejsca Świętego. Przyjście Jezusa radykalnie to zmienia.  On jest „światłem na oświecenie pogan”. Bóg chce być blisko każdego z nas.

Nie wszyscy rozpoznali Mesjasza w niemowlęciu przyniesionym do świątyni. Również i dziś Jezus przychodzi do współczesnego świata i nie wszyscy umieją Go rozpoznać, a wielu Mu się sprzeciwia, chociaż jest On światłem i zbawieniem dla wszystkich narodów.

PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 2,3-11)

Kto miłuje brata, trwa w światłości

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Po tym poznajemy, że znamy Jezusa,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
Kto mówi: „Znam Go”,
a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy,
że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować tak,
jak On postępował.
Umiłowani,
nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
które mieliście od samego początku;
tym dawnym przykazaniem
jest nauka, którąście słyszeli.
A jednak piszę wam
o nowym przykazaniu,
które prawdziwe jest w Nim i w was,
ponieważ ciemności ustępują,
a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze jest w ciemności.
Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
Kto zaś swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży,
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 96,l-2a,2b-3,5b-6)

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, +
śpiewaj Panu ziemio cała, *
śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie, +
głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Pan stworzył niebiosa, +
przed Nim kroczą majestat i piękno, *
potęga i blask w Jego przybytku.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 2,32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 2,22-35)

Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Misja Jezusa jest już znana

Jezus przynosi radość już jako małe dziecko. Łukasz zaznacza, że tej radości doświadczają ci, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu. Oni rozpoznają w Dzieciątku Zbawiciela świata. Stało się to udziałem Symeona, człowieka sprawiedliwego i pobożnego, który w starości doczekał się obietnicy, jakiej Bóg mu udzielił. Patrzenie z wiarą pozwoliło mu dostrzec oprócz światłości także ciemność spowodowaną cierpieniem, które w proroczych słowach zapowiada Maryi. Misja Jezusa jest już znana Jego wybranym.

Chryste, moje serce przenika radość ze spotkania z Tobą. Niech ona się pogłębia za każdym razem, gdy posłuszny Duchowi Świętemu rozważam słowo Boże i spotykam Cię w świątyni.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks.Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Spotkanie z Symeonem miało miejsce na Dziedzińcu Kobiet.
Podczas uroczystości ofiarowania Jezusa podobnie jak wcześniej anioł, teraz Symeon, człowiek pobożny i sprawiedliwy, potwierdził, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, Zbawicielem. Odtąd zbawienie i objawienie będzie dostępne wszystkim narodom, narody zostaną oświecone Jego blaskiem, a lud Izraela zostanie otoczony Chwałą Boga.

Duch Święty był nad Symeonem i za sprawą Ducha Symeon przyszedł do świątyni. Bóg od początku życia Jezusa potwierdzał wobec Matki Jezusa i Józefa, że Jezus jest również w pełni Bogiem.

Gdy Jezus już wypełni swoją misję Jego Matka, Józef i wszyscy, którzy w Niego uwierzą, będą cierpieli, będą pełni bólu, patrząc jednocześnie na chwałę i na poniżenie Ukrzyżowanego.

Teraz ujawnia się wiara tych, którzy miłowali Boga przed narodzeniem Jezusa i uwierzyli w Niego, gdy Go spotkali osobiście, gdy im opowiedziano o Nim.

„Prawo, Duch proroczy i kult świątynny połączyły się, by stworzyć scenę, na której ukazana została wielkość Jezusa”.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś