Najpełniejsze objawienie Boga

Boże Narodzenia_2016

Cytat dnia

Pokój światowy zaczyna się od pokoju w naszych sercach.
kard. Stefan Wyszyński

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Okres Narodzenia Pańskiego,

Łk 2, 16-21

 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6,22-27)

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb.

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67,2-3,5 i 8)

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą, +
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4,4-7)

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2,16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Zaryzykować dla Boga

Życie duchowe jest najwspanialszą przygodą, jakiej człowiek może doświadczyć. Poszukiwanie Boga jest naszym powołaniem. Tylko wówczas, gdy spotkamy osobowego Boga, poczujemy się autentycznie spełnieni. Pasterze wyruszyli w drogę do Betlejem. Postąpili w ten sposób wierni natchnieniom anioła. Pozwolili się oderwać od swojej codzienności. Podjęli ryzyko, aby przeżyć coś zupełnie innego – głębszego, coś, co nada ich życiu inny wymiar. W Betlejem rzeczywiście spotkali Zbawiciela. Do domu wracali, chwaląc i błogosławiąc Boga. Byli szczęśliwi. Gdy Bóg cię wzywa, gdy daje ci impulsy do pójścia za Nim, nie bój się zaryzykować i daj Mu się poprowadzić.

Panie, uzdolnij moje serce, abym umiał przyjąć Twoją miłość. Mój umysł, aby poznał prawdę o Tobie. Moją wolę, abym nie bał się ryzyka pójścia za Tobą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”

Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________
Biblos
 Maria i Józef jeszcze raz usłyszeli wprost, kim jest dziecko poczęte przez Ducha Świętego. Wcześniej usłyszała to Maria, potem Zachariasz, według ewangelii Mateusza – Józef. Wszystkie zapowiedzi powtarzają się, zgadzają się i dopełniają.
Maria nie pojęła natychmiast pełnego sensu Bożego dzieła w Jezusie. Werset mówiący, że „Maryja chowała wszystkie te słowa i zastanawiała się nad nimi w swoim sercu” ilustruje drogę wiary Marii. Maria jest wzorem człowieka wierzącego.Podobnie jak wszystkie pozostałe osoby, które Łukasz przedstawia jako dojrzały owoc pierwszego przymierza Boga z ludem izraelskim, również pasterze dziękują Bogu i uwielbiają Go. Odrodziła się ich wiara i nadzieja, Bóg okazał się godnym zaufania i prawdomównym, ale przede wszystkim Wszechmocnym, bo stali się świadkami cudu, panna, dziewica urodziła Syna.
Czy Łukasz zbierając dane do opowiadania, które później zostało nazwane ewangelią od jego imienia, dotarł do Marii, Matki Jezusa? Czy od niej usłyszał zapamiętane słowa anioła wypowiedziane do Niej, do Zachariasza i pasterzy? Na to pytanie nie znajdujemy nigdzie bezpośredniej odpowiedzi. Jest to jednak wielce prawdopodobne.

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś