“Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was”

Rozesłanie apostołów_m

Cytat dnia

Im większy człowiek, tym większa uprzejmość
Alfred Tennyson

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów

Łk 10, 1-9

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 10, 1-9
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.»

 

Komentarz

Mieczysław Łusiak SJ

Pan Jezus wysyłał swoich uczniów ” do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Dzisiaj zapewne też tak jest. Dlatego tam gdzie jesteśmy powinniśmy korzystać z każdej nadarzającej się okazji, by powiedzieć ludziom, że Jezus zamierza do nich przyjść. Ważne byłoby też, abyśmy potrafili im powiedzieć jak Go rozpoznają, kiedy On do nich przyjdzie. A to wymaga, abyśmy najpierw sami dobrze Go poznali.

Do uczniów nie należy zajmowanie się zbawieniem ludzi. Tym Jezus zajmuje się osobiście. My tylko mówmy ludziom o Nim, informujmy, że On chce się z nimi spotkać, nieśmy im pokój i pomagajmy dotkniętym jakimś nieszczęściem.

 

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (2 Tm 1,1-8)

Żywa wiara Tymoteusza

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie.
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

Oto słowo Boże.

albo:

PIERWSZE CZYTANIE  (Tt 1,1-5)

Tytus synem Pawła w wierze

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś należycie załatwił zaległe sprawy i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, jak ci poleciłem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 96,1-2.3.7-8a i 10)

Refren: Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów.

Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę *
wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, +
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. *
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. +
utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 4,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

Rozesłanie uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

 

Pójść w ślady Mistrza

Idźcie! Posyłam was jak jagnięta między wilki. Czy te słowa nie są paradoksalne? Czy Bóg nie zamierza chronić tych, których posyła do głoszenia Ewangelii? Nie trzeba żyć w wielkiej zażyłości z naturą, aby wiedzieć, że jagnię posłane do wilków stanie się ofiarą. Jaki jest więc sens takiego posłania? Czy Bóg nie powinien w jakiś szczególny sposób uzbroić swoich posłańców? Logika Boża jest inna niż ludzka. Jeśli zastanowimy się głębiej nad słowami tego przesłania, to zrozumiemy, że są one wezwaniem do tego, aby każdy z nas upodobnił się do Chrystusa. To jest przecież celem chrześcijańskiego życia. Bóg nie oszczędził swojego Syna. Posłał Go jak jagnię między wilki, a On podjął się wypełnienia tej misji do końca. Stał się Barankiem Ofiarnym. Każdy z nas wezwany jest, aby pójść w ślady Mistrza.

Panie Jezu, Baranku Ofiarny, niech Twój przykład wskazuje nam drogę do tego, abyśmy całym życiem wypełniali to, do czego wzywa nas Bóg, i z każdym dniem bardziej upodobniali się do Ciebie.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________
Biblos
Wcześniej do podobnego zadania wysłał Jezus dwunastu apostołów. Teraz wysyła 72 innych uczniów. Odbywa się szkolenie uczniów potrzebne do wykonania zadania głoszenia Jezusa wszystkim ludziom. W przyszłości będą mogli szkolić wielu innych wierzących.
Pozdrowienie “pokój” otwierało płaszczyznę porozumienia i zrozumienia. Osoby pozdrawiane w ten sposób mogły spodziewać się rozpoczęcia rozmowy o Bogu.
„Powracający pokój” to otwarcie i zainteresowanie, „pozostający pokój” to odrzucenie i brak zainteresowania rozmówców.Uczniowie rozmawiali z ludźmi zainteresowanymi o przybyciu Boga do swojego królestwa. Mówią, że spotkali Go i ma na imię Jezus, i że wszystko, co On mówi i czyni, zgadza się z zapowiedziami proroków na temat Mesjasza. Uczniowie dawali świadectwo swojego nawrócenia. Wzywali napotkanych ludzi do poznania Jezusa i uwierzenia w Niego.Uczniowie zostali przygotowani do rozróżniania niewiary od wiary. Niewiara jednych nie zatrzymuje działania Boga wśród innych ludzi. Ważne, aby niewiary nie nazywać wiarą, a wiary niewiarą.Uczniowie wykonali wszystko zgodnie z instrukcją. Dlatego wrócili z radością. Zobaczyli działanie Boga i sprawdzili się jako kandydaci do Bożej służby.
______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: Słowo Boże na dziś