Prawo Boże ma na celu przemianę duszy człowieka

Jezus pukajacy do drzwi_m

Cytat dnia

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Wielki Post, Mt 7, 7-12

► Posłuchaj!

Jak mogę nie czynić dla innych tego, co chciałbym, aby czynili wobec mnie? Przecież całe dobro, które posiadam, zostało mi dane przez Ojca niebieskiego bez konieczności zwrotu. Dlaczego więc nie potrafię się nim dzielić?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 7, 7-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».

Bóg jest nie tylko naszym Ojcem – On jest źródłem Ojcostwa.  Nasi ziemscy, niedoskonali ojcowie, nie podają proszącemu dziecku kamienia zamiast chleba. Bóg-Ojciec jest o wiele bardziej czuły dla tych, którzy proszą Go w prostocie serca. Prosić to uznawać zależność, to kierować się w stronę źródła swojego istnienia. Czy potrafisz prosić wytrwale?

Czy odnajdujesz w swoim życiu sytuacje, w których wydawało ci się, że Ojciec niebieski cię nie wysłuchał? Jak je przeżywałeś? Spróbuj teraz porozmawiać o nich z Bogiem.

Jezus dalej mówi: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Gdybyśmy czynili innym tylko to, czego sami pragniemy dla siebie, świat byłby całkowicie odmienny. Nawet taka zwyczajna i prosta motywacja zasadniczo zmieniłaby nasz świat i to, co się w nim dzieje. A Jezus mówi: „To jest istota Prawa i Proroków.”

Porozmawiaj z Bogiem o wszystkim, co dotknęło twojego serca podczas tej modlitwy. Pomyśl o tym, co sprawia ci trudność w czynieniu dobra dla innych.  Proś o Bożą pomoc i towarzyszenie w przezwyciężaniu oporów i blokad, które nie pozwalają ci służyć.

 Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14)

Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

Czytanie z Księgi Estery.

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci.
I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła:
„Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków ich na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.
Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi. Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 51,12a.14a)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość z Twojego zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (Mt 7,7-12)

Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Czynić dobro
 

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Tego bowiem wymaga Prawo i Prorocy. Ta zwięzła i jak mogło by się wydawać oczywista prawda w praktyce wciąż pozostaje przez nas nieznana. Jezusowe wezwanie do czynienia dobra jest wypełnieniem tego, czego wymagają od nas różnego rodzaju zasady religijne. Zresztą jest to prawda czysto ludzka, którą odkryć może każdy, bez względu na to, czy i w co wierzy. W nauczaniu Jezusa nabiera ona jednak wymiaru religijnego, gdyż przedstawiona jest jako realizacja wymagań zawartych w Prawie i nauczanych przez proroków. Jeśli doda się do niej wezwanie do czci jedynego Boga (por. Pwt 6, 4nn), to okaże się, że w zasadzie na tym moglibyśmy poprzestać w definiowaniu naszych obowiązków religijnych. Zresztą sam Jezus w innym miejscu uczy nas, że miłość Boga i bliźniego jest tym, co pozwala nam osiągnąć życie wieczne (por. Łk 10, 25-28).

Panie Jezu, naucz nas miłości, która prawdziwie jednoczy nas z Tobą i przemienia otaczającą nas rzeczywistość.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
 

O autorze: Słowo Boże na dziś