Wypełnianie prawa nie powinno być sprzeczne z Bożymi przykazaniami

Cytat dnia

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

***

Umiesz mówić prawdę? Naucz też się jej słuchać.

Józef Ignacy Kraszewski

 

Słowo Boże

Wielki Post, Mt 5, 17-19

► Posłuchaj!

Powiedz Panu Bogu, że oto teraz chcesz być dla Niego. Tę chwilę całkowicie pragniesz oddać tylko Jemu. Poproś Go, aby dał ci światło i pomógł Ci na nowo odkrywać każdego dnia głębię swojego Słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 5, 17-19
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Niektórzy ludzie mają tendencję do wprowadzania radykalnych, rewolucyjnych zmian w zastaną sytuację. Proponują pomysły, które wymagają odrzucenia wszystkiego, co dotychczas było ważne i ustalone. W jaki sposób ty wprowadzasz zmiany w swoim życiu? Jak realizujesz zmiany w swoim otoczeniu, w grupach, do których należysz?

Wydaje się czasem, że lepiej, a na pewno łatwiej, odrzucić to, co jest stare, zastane. Tymczasem nieraz jest tak, że im bardziej odrzucamy stare zasady, tym bardziej stajemy się ich niewolnikami. Można się bardzo zapędzić i zapomnieć w zmienianiu świata na lepsze. Czy zdarzało ci się tak zapędzić i zapomnieć?

Jezus mówi dzisiaj o innym sposobie. Wskazuje na drogę przemiany tego, co stare w to nowe. Stare staje się nowym poprzez wypełnienie miłością. Miłość transformuje, całkowicie, lecz łagodnie przekształca zastaną rzeczywistość. Miłość jest zawsze nowa i rewolucyjna. Czy przypominasz sobie przykłady takiej przemiany w twojej rodzinie, w Kościele, w świecie?

Proś Jezusa o łaskę, aby przyłączył cię do siebie i pozwolił uczestniczyć w przemienianiu mocą miłości starego świata i starego człowieka w nową ziemię i w nowego człowieka.

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4,1.5-9)

Wezwanie do zachowania przykazań

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz przemówił do ludu, mówiąc:
„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Bóg mój, Pan, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny».
Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć Go prosimy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś nadaję?
Tylko się strzeż bardzo i pilnuj swej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147,12-13.15-16.19-20)

Refren:Kościele święty, chwal Twojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron rozsypuje jak popiół.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA (Mt 5,17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Jezus wypełnieniem Prawa i Proroków

Prawo i Prorocy to fundamenty wiary Izraela, będące także dziedzictwem Kościoła. Jezus poprzez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie wypełnił wszystko to, co w Pismach odnosiło się do Mesjasza. Swoim życiem natomiast wypełnił Prawo, nie uchybiając mu w żadnym wymiarze. Zdarzały się wprawdzie sytuacje, w których faryzeusze zarzucali mu łamanie Prawa, jednakże Jego odpowiedzi na stawiane Mu zarzuty ukazują, że przeniknął On istotę Prawa i zachował to, co miało ono chronić (por. Mt 12, 1-14; Mk 2, 23-28; Łk 6, 1-11). Ten, kto wypełnia przykazania i uczy je wypełniać, będzie wielki w królestwie niebieskim. Tym kimś z całą pewnością jest sam Jezus, natomiast my wszyscy jesteśmy zaproszeni do osiągnięcia tej wielkości. Nie zapominajmy jednak, że największym i najtrudniejszym zarazem przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22, 34-40).

Panie Jezu, Ty sam jesteś Prawem i prawdziwym Prorokiem. Spraw, prosimy, abyśmy wierni Tobie szli w naszym życiu drogą Twoich przykazań.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

O autorze: Słowo Boże na dziś