GNIEW BOŻY

Cytat dnia

Św. Tomasz z Akwinu twierdził wręcz, że gniew jest cnotą. Gniew zaś rozumiał jako czynną reakcję przeciwko złu. Rzecz jasna, nasza reakcja na zło może być naznaczona tak istotnymi błędami, że przestaje być czynem moralnie pozytywnym. Według św. Tomasza, aż cztery niewłaściwości mogą pozbawić nasz gniew moralnej dobroci. Po pierwsze, człowiek może się gniewać wręcz z niesłusznego powodu: nie obiektywne zło mnie gniewa, ale gniewa mnie to, że coś się dzieje nie po mojej myśli. Może się nawet zdarzyć, że ktoś wpada w gniew z powodu jakiegoś dobra, które mu się nie podoba. Człowiek staje się wówczas naśladowcą diabła, o którym pisze Apokalipsa, że “zapałał wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (12,12). /Jacek Salij OP/

Słowo Boże

św. Józef Moscati

► Posłuchaj!

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 3, 31-36
Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

Wydaje się, że w tych miejscach Nikodem jest obrazem każdego człowieka, który szuka woli Bożej. Człowieka, który decyduje się na kierownictwo duchowe ze strony Jezusa, by dojść do pełnej prawdy, której wewnętrznie pragnie oraz doświadczyć pokoju serca, jaki niesie wypełnienie w swoim życiu woli Boga. W konsekwentnym opowiedzeniu się za Tym, który jest najważniejszy, to wszystko rodzi owoce, choć na tej drodze nie obywa się bez przeszkód. /e-espe.pl/

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 5,27-33)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka”.
Odpowiedział Piotr i apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”.
Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2 i 9.17-18.19-20)

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 3,31-36)

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema:
„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Bóg jest prawdomówny
 
Niby oczywista prawda: Bóg jest prawdomówny, ale jak się z nią obchodzimy w naszej codzienności? On wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał […] przez proroków [a] w tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna – pisze autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 1, 1-2). Można powiedzieć, że wcielenie dokonało się dwa razy. Raz za przyczyną Słowa, które stało się ciałem (por. J 1, 14), a drugi raz za przyczyną Słowa, które stało się Pismem. Bóg objawił swoją Prawdę dwa razy, ale na ile my uwierzyliśmy Bogu? On jest prawdomówny, ale ze względu na kłamstwo grzechu, któremu dajemy się zwieść, wciąż gdzieś w mniej lub bardziej subtelny sposób powątpiewamy w tę prawdomówność. Ta wątpliwość, zasiana w Ewie przez węża w raju (por. Rdz 3, 1-7), do dziś tkwi w nas jak jad. Tak długo, jak długo będzie on krążył w naszych żyłach, tak długo będziemy się zmagać z brakiem zaufania do Boga. Uwierzmy więc – słowo Boże jest prawdą!

 

Jezu, Ty jesteś prawdziwym Słowem Ojca. Pomóż nam rozpoznać Twój głos i uwierzyć, że wszystko to, co do nas mówisz, jest prawdą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś