Ks. Daniel Wachowiak: Słowo Boże nie może służyć żadnym politycznym gierkom

Przepraszamy Cię Jezu, który jesteś Słowem, że kiedy do nas mówisz, słyszymy często tylko to, co chcemy słyszeć. Jesteśmy nawet zdolni obrzucać siebie wzajemnie Twoimi Słowami i w Twoje Imię siać własną przemądrzałość. Zmiłuj się nad nami i odbierz nam głupotę.

ks. Daniel Wachowiak

 

Zaczęło się od pytania dziennikarki lewicowej Superstacji skierowanej do PKW:

„Ponieważ w niedzielę wyborczą w kościołach ma być śpiewany Psalm, którego słowa brzmią między innymi: „Pan miłuje Prawo i Sprawiedliwość” (…) pojawiają się komentarze, iż może być to złamanie ciszy wyborczej (…)”.

Wątpliwości dziennikarki nie znalazły zrozumienia u członków PKW.

Tymczasem redaktor Sakiewicz ogłosił swoją akcję…

 

PSALM 33 — HYMN KU CZCI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

„Psalm 33, podzielony na 22 wersety, zgodnie z liczbą liter w alfabecie hebrajskim, jest pieśnią uwielbienia Pana wszechświata i historii (…) Bóg jest Panem ludzkiej historii, jak stwierdza się w drugiej części Psalmu 33, w wierszach 10-15. W mocnej antytezie przeciwstawiają się sobie zamiary mocy ziemskich i cudowne plany Boga, które kreśli On w historii. Ludzkie plany, gdy chcą być alternatywne, wprowadzają niesprawiedliwość, zło, gwałt, występując przeciwko Bożemu planowi sprawiedliwości i zbawienia. Pomimo przejściowych i pozornych sukcesów, sprowadzają się one do zwykłych machinacji, skazanych na upadek”.

Jan Paweł II

 

1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,

prawym przystoi pieśń chwały.

2 Sławcie Pana na cytrze,

śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową,

pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4 Bo słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło niezawodne2.

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość3:

ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa

i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego4.

7 On gromadzi wody morskie jak w worze:

oceany umieszcza w zbiornikach5.

8 Niech cała ziemia boi się Pana

i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9 Bo On przemówił, a wszystko powstało;

On rozkazał, a zaczęło istnieć6.

10 Pan udaremnia zamiary narodów;

wniwecz obraca zamysły ludów.

11 Zamiar Pana trwa na wieki;

zamysły Jego serca – poprzez pokolenia.

12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan –

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

13 Pan patrzy z nieba,

widzi wszystkich synów ludzkich7.

14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa,

na wszystkich mieszkańców ziemi:

15 On, który ukształtował każdemu z nich serce8,

On, który zważa na wszystkie ich czyny.

16 Nie uratuje króla liczne wojsko

ani wojownika nie ocali wielka siła.

17 W koniu zwodniczy ratunek

i mimo wielkiej swej siły nie umknie9.

18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,

nad tymi, co ufają Jego łasce,

19 aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

20 Dusza nasza wyczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

21 W Nim przeto raduje się nasze serce,

ufamy Jego świętemu imieniu.

22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,

według ufności pokładanej w Tobie!

O autorze: Redakcja