Apel starych komunistów o utworzenie Koalicji Antyeuropejskiej

Byli premierzy i ministrowie podpisali wspólną deklarację startu w wyborach.

Już na samym początku widać, że pierwsza poważna manipulacja jest zwarta w samej nazwie ewentualnej koalicji, która umieściła na swoim szyldzie napis: „Koalicja Europejska”. Taka nazwa jest ewidentnym fałszem ponieważ sygnatariusze opowiadają się za powstaniem federacji marksistowskiej, czyli za antyeuropejskim modelem państwa totalitarnego.

Niestety, prawicowe media i portale zwracają uwagę tylko na jeden aspekt- na przynależność części członków inicjatywy do partii komunistycznej (PZPR). Należy w tym miejscu dodać, że pierwszy człon partii komunistycznej – PPR został założony na terenie Polski na polecenie Stalina.

______________________________________________________________________________________________________________

W tajnej korespondencji wewnętrznej z Moskwą władze PPR wciąż deklarowały (również po ogłoszeniu powstania KRN) gotowość do uczestniczenia w budowie nowej republiki sowieckiej. W. Gomułka pisał 7 marca 1944 roku w liście do odpowiedzialnego za nadzór nad partiami komunistycznymi G. Dymitrowa, że „hasła walki o Polskę demokratyczną pomyślane są przez partię tylko jako hasła taktyczne na okres okupacji niemieckiej, po usunięciu której partia wysunie hasła Polski sowieckiej”.

W latach 1944–1945 pod osłoną militarną i polityczną sowieckich wojsk oraz służb specjalnych zbudowano struktury władzy zdominowane przez PPR. Terror i represje pozwoliły na pacyfikację społeczeństwa polskiego. Kontrolowane przez PPR organy bezpieczeństwa publicznego i wojska przy współdziałaniu z jednostkami Armii Czerwonej, NKWD i „Smiersz” dokonały rozprawy ze strukturami polskiego podziemia niepodległościowego oraz z dopuszczoną czasowo do życia jawnego opozycją w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy.

Po sfałszowanych wyborach w styczniu 1947 roku PPR stała się monopolistycznym centrum władzy w Polsce, podporządkowanym władzom Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Przystąpiła też do nowej fazy budowy systemu totalitarnego.

W 1948 roku dokonano wchłonięcia koncesjonowanej PPS, już wcześniej podporządkowanej polityce PPR, i ogłoszono powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. /IPN/

____________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/dl

 

O autorze: Redakcja