Roberto de Mattei: Tajemne siły działające w historii

 

Roberto de Mattei

Tajne siły istnieją i działają w historii. Prosty dynamizm ludzkich namiętności i błędów nie wystarcza, aby wyjaśnić rewolucyjny proces, który atakował Kościół od wieków i wytworzoną przez niego cywilizację chrześcijańską. Proces ten jest prowadzony przez agentów, często ukrytych, ale rzeczywistych. Myśl katolicka XIX i XX wieku zawsze rygorystycznie i dokumentowała istnienie tego spisku, który można określić jako „spisek” lub „spisek”, jeśli przez ten termin mamy na myśli istnienie sił sięgających ich cele są potajemne i często przy użyciu nielegalnych i niemoralnych metod. Mons. Henri Delassus (1836-1921) poświęcił ważną książkę La Conjuration antichrétienne: le temple maçonnique voulant s’élever sur les ruines de l’Eglise catholique (Paryż 1910, 3 tomy, z przedmową kardynała Rafael Merry del Val). Tajne stowarzyszenia kierujące rewolucją, wyjaśnia Plinio Corrêa de Oliveira, mają na celu ustanowienie utopijnej „Republiki Powszechnej”, w której wszystkie uzasadnione różnice między narodami, rodzinami i klasami społecznymi zostałyby rozwiązane w amalgamacie. egalitarny, zagubiony i kipiący (Revolution and Counter-Revolution, Sugarco, Mediolan 2009, s. 117).

Istnienie tego „spisku” potwierdzają dokumenty papieskie, a zwłaszcza encyklika Humanum rodzaj Leona XIII z 20 kwietnia 1884 r., W której papież potępia diaboliczny spisek masonerii, który ma jako „ostatni i główny zamiar zniszczenia od stóp do głów całego porządku religijnego i społecznego, jaki został stworzony przez chrześcijaństwo i wzięcia podstaw i norm z naturalizmu, aby uczynić to z perspektywy czasu od podstaw ”(Enc. Humanum genus z 20 kwietnia 1884, ASS, vol. 16 (1883-1884), str. 417-48). Tożsamość spiskowców może być różna, ale stałym kierownikiem procesu rewolucyjnego jest Szatan, upadły anioł, zawsze zbuntowany i zawsze pokonany. Papieże i kontrrewolucyjni autorzy nie omieszkają podkreślać szatańskiej istoty rewolucji, która pozornie „buduje”, ale w rzeczywistości niszczy. Ma na celu zniweczenie dzieła stworzenia i odkupienia, aby zbudować społeczne królestwo diabła, piekło na ziemi, które zapowiada piekło wieczności, tak jak społeczne królestwo Chrystusa, cywilizacja chrześcijańska, zapowiada królestwo niebiańskiego raju. W tym sensie rewolucja ma swoją istotę w nieporządku, podczas gdy cywilizacja chrześcijańska jest porządkiem par excellence.

Wydarzenia związane z koronawirusem trzeba też analizować w tej perspektywie teologii historii, ale pod warunkiem pójścia za lekcjami wielkich mistrzów myśli katolickiej, którzy nigdy nie zrezygnowali z dobrego posługiwania się rozumem. Myśl ma reguły ustalone przez dyscyplinę zwaną logiką. Przedmiotem logiki jest, jak wyjaśnia św. Tomasz, działanie rozumu (Komentarz do późniejszych analiz Arystotelesa, tom I, wykład. 1). Logika jest analizą procesów myślowych mającą na celu uchwycenie jej struktury i praw w różnych chwilach. Jednak nie można zachować logiki bez pomocy łaski. Potrzebna jest zatem łaska Boża, która oświeca inteligencję człowieka i wzmacnia jego wolę, aby z pomocą nadprzyrodzonego mógł czynić to, do czego nie jest zdolna jego natura. W rzeczywistości Corrêa de Oliveira nadal zauważa, że ​​„nawet jeśli inteligencja jest z natury logiczna, człowiek nigdy nie może być całkowicie logiczny bez pomocy łaski. Z dwóch powodów: po pierwsze, ponieważ ludzka inteligencja nie jest nieomylna, (…); po drugie, ponieważ człowiek napotyka tysiące wewnętrznych przeszkód, które są sprzeczne z logiką ”. „Jakie są te wewnętrzne przeszkody? Często zdarza się, że logika przejawia nieprzyjemne prawdy lub żmudne obowiązki iw tym przypadku osoba stara się unikać logiki. Nie ma bardziej naturalnej rzeczy na świecie. Staramy się uciec i zamknąć oczy na logikę ”(R. de Mattei, Plinio Corrêa de Oliveira, Apostle of Fatima. Prophet of the Kingdom of Mary, Trust, Rzym 2017, s. 30-31). Wyrzeczenie się logiki prowadzi do zaniku rozumu i triumfu wyobraźni, która jest formą myślenia, która nie podlega ustalonym regułom ani logicznym powiązaniom, ale często determinuje ją stan emocjonalny. Wyobraźnia jest zmysłem wewnętrznym, najszlachetniejszym ze zmysłów wewnętrznych, ale tym, który najłatwiej prowadzi nas do błędu. Aby w pełni zrozumieć tak złożoną historię, jak wybuch pandemii koronawirusa, konieczne jest ostrożne posługiwanie się narzędziem logiki, oświetlonej wiarą. Trzeba uważać na fałszywych nauczycieli, wywodzących się z szeregów rewolucji, którzy twierdzą, że wyjaśniają, co się dzieje, bez światła wiary i źle wykorzystując rozum. We Włoszech jednym z tych złych nauczycieli jest aspirujący filozof Diego Fusaro, który od samego początku udawał, że wyjaśnia koronawirusa jako zachodni spisek przeciwko komunistycznym Chinom. 26 lutego 2020 roku w RadioRadio Fusaro stwierdził, że hipoteza, „która przedstawia główne punkty spójności, jest taka, że ​​w tym wszystkim jest jakoś amerykański longa manus. Ta hipoteza z pewnością wychodzi z faktu, że wirus pochodzi z laboratoriów w Chinach, ale pozwala nam zrozumieć, że wirus ten mógł zostać uwolniony na różne sposoby. Ale przede wszystkim ten scenariusz pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, które w innym przypadku pozostaje bez odpowiedzi: kto na tym wszystkim skorzysta? Na pewno nie pomaga to Chinom, które są dziś w największym kryzysie, na kolanach, tak jak triumfowały gospodarczo, a nawet deklasowały Stany Zjednoczone Ameryki .

 8 marca w tej samej stacji RadioRadio Fusaro stwierdził, że „Włochy w ciągu ostatnich dwóch lat były krajem najbliższym Chinom pod względem gospodarczym, zapamiętasz Jedwabny Szlak i podpis Di Maio na tym projekcie. Wzbudziło to gniew Waszyngtonu, który od razu był w stanie wyrazić swoje rozczarowanie bliskością Włoch do Chin. Które kraje są najbardziej dotknięte? Chiny, Iran i Włochy. Nie należy zapominać, że są to kraje, które nie są sprzymierzone z Waszyngtonem, a nawet od jakiegoś czasu już na celowniku monarchii dolarowej . Dlatego Fusaro insynuuje, że Stany Zjednoczone stworzyły pandemię, aby osłabić Chiny i kraje z nimi sąsiadujące, takie jak Włochy i niektóre kraje Trzeciego Świata. To pseudo-rozumowanie jest błędne nie tylko dlatego, że zostało rażąco zaprzeczone faktom, ale dlatego, że samo w sobie ma charakter sofizmu. Fakty są takie, że pandemia była jedną z głównych przyczyn klęski wyborczej Trumpa i jeśli jakikolwiek kraj padł na kolana po dziesięciu miesiącach koronawirusa, to dziś są to Stany Zjednoczone i Europa, a Chiny wydają się wychodzić z kryzysu zdrowotnego. nie tylko bez szwanku, ale i prosperujący ekonomicznie.
Sofizmatyka polega na zastąpieniu związku przyczynowego, które musi charakteryzować każde działanie rozumu, ogniwem o charakterze czysto czasowym, co zostało podsumowane w dobrze znanym sofizmie post hoc, ergo propter hoc (po tym, a więc z tego powodu). Sofizmat, który zastępuje porządek logiczny porządkiem chronologicznym, zakładając, że jeśli po jednym zdarzeniu następuje drugie, to pierwsze musi być przyczyną drugiego. W rzeczywistości następstwo czasowe jest konieczne, aby zaistniał związek przyczynowy, ponieważ każdy skutek musi być poprzedzony przyczyną, ale ten związek czasowy nie wystarcza, aby cokolwiek udowodnić.
Fusaro, uczeń Costanzo Preve (1943-2013), teoretyk Komunistycznej Refoundacji, jest neokomunistą, który twierdzi, że uwolnił się od analizy społeczno-ekonomicznej Marksa, ale nie wyrzeka się swojej dialektycznej wizji, opartej na zaprzeczeniu zasadzie niesprzeczności. Niepokojące są nie jego słabe tezy, ale sukces, jaki wydają się odnosić w konserwatywnych i tradycjonalistycznych kręgach, które nawet bez wyraźnego odniesienia do niego, w rzeczywistości mieszają jego antyamerykańskie teorie z teorią antykatolickiej sekty QAnon, która potwierdza istnienie o przestępczym projekcie, stworzonym przez globalistyczną elitę, mającego na celu podporządkowanie całej ludzkości poprzez dyktaturę zdrowia. Koronawirus miałby jedynie niewielki wpływ, a środki zalecane przez postępowe lub konserwatywne rządy na całym świecie, takie jak blokada, maski i dystans społeczny, byłyby narzędziami i symbolami tego spisku mającego na celu zniweczenie wolności jednostki i ostatecznie zniszczenie cała ludzkość. Trzeba stanowczo powiedzieć, że te hipotezy nie mają nic wspólnego z wielką tradycją myśli katolickiej, która, mówiąc o istnieniu spisku antychrześcijańskiego, uzasadnia każde stwierdzenie dokładną dokumentacją, a przede wszystkim nigdy nie zastępuje wiary i rozumu ‘wyobraźnia. Czasami można odnieść wrażenie, że znajdujemy się w obliczu zjawisk dysonansu poznawczego , gdzie rzeczywistość jest zniekształcana przez stan emocjonalny lub apofenię , stan psychiczny, który popycha do ustanowienia znaczących powiązań między wydarzeniami bez żadnego związku przyczynowego.

Czy należy znieść wszelkie formy ochrony socjalnej i dystansowania się w celu zwalczania „konspiracji”? Gennaro Malgieri, który w przejrzystym dzienniku zapisał historię inwazji koronawirusa, słusznie zauważa: „szczerze mówiąc, ci, którzy kwestionują jedyny dostępny system ochronny, są śmieszni, ale starają się nie wskazać alternatywnego” (poniżej znak nietoperza. Wewnątrz pandemii. A diary, Fergen, Rome 2020, s. 14).

 

Ochrona życia jest podstawową zasadą każdej społeczności, a kto musi tę zasadę chronić, decyduje o „stanie wyjątkowym”. „Zakwestionowawszy tę zasadę, zbyt łatwo otwiera się droga społecznego rozpadu” i poddajemy się „permanentnemu chaosowi zaciekłości wywołanemu przez odmowę legalności i legitymizacji” (tamże, s. 147-148). Nie ma wątpliwości, że tajne siły, które działają i działają, starają się wykorzystać na swoją korzyść sytuację awaryjną, w jakiej znajduje się ludzkość, z pewnością z woli Boga, ponieważ, jak naucza św. Alfons de ‘Liguori, ” wszystko, co dzieje się z woli Bożej ”(O zgodności woli Bożej, Rzym 1874, s. 12). Ale Boża Opatrzność, która zawsze kieruje historią, zamienia zło w dobro i właśnie dzisiaj ta nadzwyczajna sytuacja może sprzyjać walce obrońców porządku chrześcijańskiego. Nigdy żaden historyczny moment nie sprzyjał tak ścisłej krytyce procesu rewolucyjnego i pokazaniu, że nie ma innego rozwiązania niż powrót do porządku naturalnego i chrześcijańskiego. Epoki kwarantanny sanitarnej, które ludzkość przeżywała wiele razy w swojej historii, to epoki, w których dusza nie może podlegać panowaniu wyobraźni, ale musi potwierdzać prymat rozumu i woli, podnosząc wzrok ku Bogu. , jak nauczał św. Paweł od Krzyża: „Bądźcie samotni ze swoim ciałem, ile tylko możecie, aby stworzenia nie kradły waszego skupienia” (Listy, Rzym 1924, t. II, s. 509); „Bóg chce, abyś na pustyni najgłębszej samotności przemówił do Ciebie słowa życia i nauczył Cię nauki świętych” (tamże, t. III, s. 515).

link do  artykułu

_________________________________________________________________________________
Od Redakcji
Redakcja ubolewa, że temat pandemii został potraktowany po macoszemu. Szczególnie razi brak następujących wątków:
  • Nieadekwatny do sytuacji terror “sanitarny” łamiący podstawowe wolności
  • restrykcje prawne powodujące szkody finansowe
  • uderzenie w Kościół katolicki
  • brak omówienia samego wirusa – prawdziwa, a nie medialna zjadliwość patogenu, prawdziwa śmiertelność,  brak odpowiedniego leczenia samej infekcji
________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: JAM