Służba Kontrwywiadu Wojskowego inwigilowała opozycję Archiwum