Wojna na Ukrainie nabiera światowego charakteru.

Kaczyński: wzywamy władzę RP do podjęcia

natychmiastowych kroków ws. Ukrainy

“Wkro­cze­nie wojsk ro­syj­skich na te­ry­to­rium Ukra­iny  bę­dzie sta­no­wić bru­tal­ne na­ru­sze­nie norm prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go i po­gwał­ce­nie za­sa­dy te­ry­to­rial­nej in­te­gral­no­ści tego pań­stwa, któ­rej gwa­ran­ta­mi są m.​in. USA oraz Wiel­ka Bry­ta­nia” – brzmi oświad­cze­nie Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go w związ­ku z sy­tu­acją na Ukra­inie. Pre­zes PiS we­zwał pol­skie wła­dze do na­tych­mia­sto­wej re­ak­cji.

Jarosław Kaczyński                                                                                                                                            Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

“Prawo i Spra­wie­dli­wość stoi na sta­no­wi­sku, iż dzia­ła­nie takie wy­ma­ga nad­zwy­czaj­nej i kry­zy­so­wej re­ak­cji ze stro­ny państw wol­ne­go świa­ta i or­ga­ni­za­cji strze­gą­cych bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go. Żadne pań­stwo nie ma prawa do uzna­wa­nia swo­je­go szcze­gól­ne­go sta­tu­su wzglę­dem in­ne­go i wpro­wa­dza­nia za­sa­dy stref wpły­wów w Eu­ro­pie Wschod­niej” – na­pi­sa­no ofi­cjal­nym oświad­cze­niu PiS.

Na­stęp­nie ugru­po­wa­nie Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go we­zwa­ło wła­dzę Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej do “pod­ję­cia na­tych­mia­sto­wych kro­ków w celu zwo­ła­nia od­po­wied­nich or­ga­nów in­sty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa mię­dzy­na­ro­do­we­go i za­re­ago­wa­nia na bez­pre­ce­den­so­we kroki Rosji wobec Ukra­iny”.

“Prawo i Spra­wie­dli­wość ocze­ku­je, że Rząd i Pre­zy­dent RP po­dej­mą od­po­wied­nie dzia­ła­nia w celu za­gwa­ran­to­wa­nia bez­pie­czeń­stwa,  w na­szym re­gio­nie,  wobec na­ra­sta­ją­ce­go kon­flik­tu w po­bli­żu na­szych gra­nic, gro­żą­ce­go nie­prze­wi­dy­wal­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi” – na­pi­sa­no.

O pilne zwo­ła­nie RBN za­ape­lo­wa­li rów­nież w so­bo­tę przed­sta­wi­cie­le SLD, PSL i Two­je­go Ruchu.

Zgoda na interwencję

Ro­syj­ska Rada Fe­de­ra­cji wy­ra­zi­ła dziś zgodę na wy­sła­nie wojsk na Ukra­inę. O wy­da­nie ta­kiej zgody wnio­sko­wał pre­zy­dent Wła­di­mir Putin. Ro­syj­scy se­na­to­ro­wie twier­dzą, że ko­niecz­na jest zbroj­na in­ter­wen­cja w są­sied­nim kraju, aby za­po­biec roz­le­wo­wi krwi.

De­pu­to­wa­ni Rady Fe­de­ra­cji prze­ko­ny­wa­li, że “ban­de­row­ska dżuma” może do­trzeć do wschod­nich re­gio­nów Ukra­iny. W opi­nii ro­syj­skich se­na­to­rów – tam miesz­ka ro­syj­sko­ję­zycz­na mniej­szość, któ­rej życie bę­dzie za­gro­żo­ne. Po­ja­wi­ły się też opi­nie, że  tyl­ko dzię­ki woj­sko­wej po­mo­cy w 2008 r. udało się oca­lić Ose­tyj­czy­ków, na któ­rych na­pa­dli Gru­zi­ni.

– Ten wnio­sek o wy­ra­że­nie zgody na in­ter­wen­cję zbroj­ną na Ukra­inie jest zgod­ny z kon­sty­tu­cją Rosji, Ukra­iny i każ­de­go de­mo­kra­tycz­ne­go pań­stwa – mó­wi­li ro­syj­scy se­na­to­ro­wie.

Z se­nac­kiej try­bu­ny padł także ar­gu­ment o bez­pie­czeń­stwie Floty Czar­no­mor­skiej, sta­cjo­nu­ją­cej na Kry­mie. – Gdy fa­szy­ści zajmą Krym, wy­gna­ją nas z pół­wy­spu – mó­wio­no.

De­pu­to­wa­ni obar­czy­li winą za wy­da­rze­nia na Ukra­inie pań­stwa Unii Eu­ro­pej­skiej i USA. W ich opi­nii na­le­ży na­tych­miast pod­jąć in­ter­wen­cję na Ukra­inie, aby nie do­pu­ścić do po­wtór­ki z Ju­go­sła­wii i Bli­skie­go Wscho­du.

 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kaczynski-wzywamy-wladze-rp-do-podjecia-natychmiastowych-krokow-ws-ukrainy/nskq3

O autorze: halszka