Intronizacja Chrystusa na Króla Polski – 3 października 2015r. !

UNIWERSAŁ

Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego
Marszałka Sejmu Walnego
Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2015
pierwszych Wici zwołujący szlachetnych Polaków
do miasta
Niepołomice
na
Sesję Zwykłą Sejmu Walnego
3 października AD 2015

Wszem wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro Ojczyzny i dobro konkretnych Ziem, na których mieszkają lub skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do Korony Polskiej, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym Uniwersałem Wici wzywając Was na Sesję Zwyczajną Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej AD 2015.
Miejsce Zjazdu:
miasto Niepołomice
Obrady od godz. 11’30
Obrady sejmowe będą poprzedzone Mszą Świętą wotywną
do Ducha Świętego
w kościele farnym w Niepołomicach
w dniu 3 października 2015 roku

Życzeniem naszym jest, by w Sejmie Walnym skonfederowanym, przez Nas zwołanym, uczestniczyli najszlachetniejsi Polacy.

Sesja sejmowa w Niepołomicach będzie poświęcona:
I. Część przedpołudniowa – jako Sejm Walny Uchwałodawczy:

  1. Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski.
  2. Zwołanie w roku 2016 Sejmu Konstytucyjnego.
  3. Ustalenie organizacji Sejmików Ziemskich.
  4. Ustalenie stałych dat obrad Sejmików Ziemskich począwszy od 2016 roku.

II. Część popołudniowa – jako Sejm Walny elekcyjny:

  1. Dalsze ewentualne poparcie KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”.
  2. Wystąpienia Poselskie – Posłów Ziemskich.
  3. Inne.

Obrady poprzedzą wykłady-referaty:
1. O historii Sejmikowania.
2. O nowoczesnym ustroju Polski.

Niniejsze Wici zwołują jednocześnie Sejmiki ziemskie przedsejmowe (prowincjonalne) w dniach od 12 września br. do 19 września br., które mogą być połączone z Sejmikami deputackimi wyłaniającymi kandydatów na listy wyborcze KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże! Dotyczy to Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Bielsko-Bialskiej pod Marszałkiem Elżbietą Łochyńską oraz Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Koszalińsko-Sławieńśkiej pod Marszałkiem Cezarym Mariuszem Tousty.
Gdyby Grzegorz Braun i Jego pełnomocnicy okręgowi chcieli wykorzystać ten sejmikowy sposób wyłaniania kandydatów na listy wyborcze KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże! W innych okręgach , powinni uzyskać naszą zgodę i działać co najmniej w porozumieniu z Marszałkiem Sejmikowym Sejmu Walnego danej Ziemi.

Troszczmy się o Rzeczpospolitą – naszą Ojczyznę i Matkę!
Przywróćmy Jej blask Najj. Rzeczypospolitej – oddolnie rządzonej, a przez to bezpiecznej i zasobnej!

Dano w Oławie, dnia 10 września 2015 roku.

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)