Gdzie jest Królestwo Boże?

nasiona

Cytat dnia

Jaki Kościół ustanowił Jezus? Jezus ustanowił Kościół na Piotrze, na Apostołach, nie inny.
Nie istnieją różne kościoły: pełen i doskonały w swojej koncepcji istnieje tylko jeden.
I to jest właśnie ten Kościół, na którego Jezus zesłał swojego Ducha Świętego.
Paweł VI

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Mk 4, 26-34

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 4, 26-34
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10,32-39)

Wiara podtrzymuje wytrwałość

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą.
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. “Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim”.
My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 37,3-4.5-6.23-24.39-40)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.

Pan umacnia kroki człowieka, *
a w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, nie będzie leżał, *
bo jego rękę Pan podtrzymuje.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, +
On ich ucieczką w czasie utrapienia. *
Pan ich wspomaga i wyzwala,
wybawia od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 4,26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus mówił do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ

Stać się współpracownikami Boga

Tyle razy słyszeliśmy przypowieści Jezusa o królestwie Bożym, a chyba wciąż nie potrafimy zrozumieć, czym ono jest. Nie o umysłowe zrozumienie tu zresztą chodzi. Tajemnicę królestwa Bożego będziemy zgłębiać jeszcze długo. Ważne jest jednak to, abyśmy zdecydowali się do niego wejść, wzrastać w nim i je budować. Sam Bóg daje mu wzrost, ale my, jak siewca, możemy i powinniśmy się do tego przyczynić. Bóg pragnie naszego zaangażowania. On dał nam wszystko za darmo, ze swojej łaski, ale dla naszego dobra pragnie, abyśmy podjęli współpracę z Nim. Dzięki niej będziemy mieli możliwość doświadczenia tajemnicy królestwa Bożego niejako od wewnątrz, a nie jedynie jako zdystansowani analitycy przypowieści, które o tym królestwie uczą.

Panie Boże, Ty zapraszasz nas do współpracy w budowaniu królestwa Bożego. Pomóż nam pozytywnie odpowiedzieć na Twoje wezwanie, abyśmy głosząc Ciebie, doznawali wewnętrznej przemiany.

 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________
Biblos
Siew polega na tym, że Jezus jako herold głosi ewangelię wielu mieszkańcom Galilei i Judei. Sieją także Jego uczniowie. Plonem są ci ludzie, którzy uwierzyli i stali się Jego naśladowcami. uczniami. Zmieniają się ich przekonania, pragnienia, cele i postawy. Żniwo opisuje uczniów Jezusa, którzy nie chowają się pod korcem. Bóg pociągnął do siebie wielu innych ludzi; są oni gotowi do odpowiedzenia Jezusowi na Jego wezwanie.
Nauka Jezusa rzuca wyzwanie powszechnym poglądom na temat sposobu, w jaki dojdzie do ustanowienia królestwa.
Bóg jest suwerennym władcą i twórcą królestwa. To Jego moc powoduje, że ludzie słyszą, rozumieją, wierzą, wzrastają, radują się, wielbią Go i służą Mu.
Przez pewien okres czasu Jezus będzie przebywał na ziemi z ludźmi. A gdy ten czas minie, pozostawi swoich następców. Królestwo Boże zostanie założone przez powszechne i szerokie głoszenie ewangelii, jeśli zostanie przyjęta, królestwo nabędzie nowych obywateli.
______________________________________________________________________________________________________________

O autorze: Słowo Boże na dziś