Na górze Tabor

Jezus_Fra_Angelico_m

Cytat dnia

Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną przez Boga.
Hans Christian Andersen
***
Tylko dzięki Jego łasce, dzięki pomocy Ducha Świętego możemy każdego dnia wzrastać w wierze, która przemienia naszą rzeczywistość i nas samych.

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mk 9, 2-13

Czasem, kiedy ci się wydaje, że już dobrze znasz Jezusa, przychodzi doświadczenie przypominające, że On jest nie tylko bliskim i dostępnym przyjacielem, ale jest też Bogiem potężnym, przekraczającym nasze pojmowanie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 9, 2-13
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy «powstać z martwych». I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» Rzekł im w odpowiedzi: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».

Doświadczenie z góry Przemienienia pozwoliło apostołom lepiej zrozumieć, kim jest Jezus. Zobaczyli Mojżesza i Eliasza, przedstawicieli Prawa i proroków Starego Testamentu, obłok  , który w Starym Testamencie był oznaką Bożej obecności. Cały Stary Testament, Prawo, prorocy, wskazują na Jezusa, Boga, który stał się konkretny i widoczny. Co w twoim życiu przypomina ci o Jezusie? Co nie pozwala ci o Nim zapomnieć?

To jest potężne, wzbudzające podziw objawienie chwały Boga, i apostołowie są przestraszeni. Jednocześnie jest to doświadczenie piękne, wspaniałe, bo pragną tam zostać, bo „jest tam im dobrze”. Nie ma lęku, lecz jest przejmujące doświadczenie mocy Boga. Czy doświadczyłeś kiedyś takiego spotkania z Bogiem? Spróbuj je sobie przypomnieć.

Jezus, Syn Boży, przychodzi do nas, do ludzi. Wcielenie pozwala być blisko. Bóg stał się bliski ludziom, abyśmy mieli dostęp do tego, co w górze. Jest naszym Bogiem-Przyjacielem, który mówi do nas przez swoje Słowo, ale i przez wspólnotę wierzących. Miałeś kiedyś doświadczenie, że Jezus powiedział ci coś takiego, co wpłynęło na dalszą twoją wiarę? Czy jesteś głodny takiego spotkania?

Jezus objawia cała prawdę o sobie zgodną z Pismem Świętym. Jest Mesjaszem, który musi cierpieć, ale zmartwychwstanie. Jezusa możesz poznać na modlitwie – czasem jest to błysk głębokiego bezpośredniego doświadczenia. Możesz Go poznać w Piśmie Świętym, Słowie, które Bóg mówi. Poznanie Jezusa ma prowadzić do słuchania Go, Jego nauki.

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 11, 1-7)

Wiara patriarchów

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi.
Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się tylko przez wiarę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145, 2-5.10-11)

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 9,7)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarły się niebiosa i zabrzmiał głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 9,2-13)

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
I pytali Go: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?”
Rzekł im w odpowiedzi: „Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane”.

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

 

Słuchać Jezusa
Znamienne jest to, że słowa skierowane do uczniów widzących przemienionego Jezusa są bardzo proste: On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie! Domagają się one wiary, która przemienia się w czyn. Po pierwsze obwieszczają one Boże synostwo Jezusa, objawiają Go jako Boga, któremu należna jest cześć i wiara w Niego. Po drugie są wskazaniem tego, co należy czynić, czyli słuchać Jezusa. W tym krótkim wezwaniu mieści się sedno Ewangelii. Święty Paweł w Liście do Rzymian uczy nas: Wiara więc rodzi się ze słuchania, słuchanie natomiast ma miejsce dzięki słowu Chrystusa (Rz 10, 17). Tak więc słuchanie Jezusa prowadzi nas do wiary w Niego, do odkrycia tego, że jest On umiłowanym Synem Ojca. Jednak to jeszcze nie wszystko. Wiara, która się w nas rodzi, domaga się tego, abyśmy wcielali naukę Jezusa w życie. Jeśli wciąż tego nie robimy, to zbyt słabo Go poznaliśmy. Nie chodzi tu o jakąś naiwność i myślenie, że o własny siłach jesteśmy w stanie w pełni zrealizować Jego wezwanie. Tylko dzięki Jego łasce, dzięki pomocy Ducha Świętego możemy każdego dnia wzrastać w wierze, która przemienia naszą rzeczywistość i nas samych.
Jezu Chryste, Ty pragniesz, abyśmy widzieli Cię takim, jakim jesteś. Wzbudź w nas wiarę, abyśmy potrafili przezwyciężyć naszą ślepotę duchową i ograniczenia, które oddalają nas od Ciebie.

 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Tam przemienił się wobec nich – Mk 9, 2-10

 

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskiePrawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskieBojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * słodsze od miodu płynącego z plastra.Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Psalm responsoryjny

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskiePrawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskieBojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * słodsze od miodu płynącego z plastra.Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Śpiew przed Ewangelią

2 Kor 5, 19
Alleluja, alleluja, allelujaW Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 9, 1-8
Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaJezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»On wstał i poszedł do domu.A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.