Stanowisko Jezusa w sprawie nierozerwalności małżeństwa

oddalenie żony przez żydów

Cytat dnia

Tym, którzy pozostają w związkach małżeńskich, nie mówię ja, ale i Pan: niechaj żona nie odchodzi od męża; a jeżeli od niego odejdzie, niech nie wstępuje ponownie w związek małżeński, lecz niech pogodzi się z mężem; tak i mężczyzna niech nie odrzuca swej żony.

Św. Paweł

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mk 10, 1-12

►Posłuchaj

W dzisiejszej Ewangelii możemy usłyszeć, jakie jest stanowisko Jezusa w sprawie nierozerwalności małżeństwa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 10, 1-12
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo»

Dla Jezusa związek męża i żony był nierozerwalną jednością. Wiara, że wartością nadrzędną małżeństwa jest wzajemna miłość, jest zarazem wiarą w to, że jej źródłem jest sam Bóg. Możemy we współmałżonku zobaczyć obraz samego Boga.

Jednak miłość małżonków poddawana jest próbom i kryzysom. Pojawiają się zwątpienie, krytyka, zdrada na poziomie emocjonalnym, czasem fizycznym. Zatwardziałość serca, o której mówi Jezus, może stać się powodem do rozejścia. Trudno jest wtedy wierzyć w to, że jest jakieś dobro, które nadal łączy obie strony.

Pęknięta małżeńska miłość nie odrodzi się sama. Potrzeba wielkiej mądrości, aby pogodzić się z zadaną krzywdą, odwagi w przebaczeniu i przyjęciu małżonka. Źródłem takiej postawy może być tylko Bóg. Pozwól Mu w ciszy łagodzić ból i zdaj się na Jego miłość.

Boża Miłość leczy największe rany. Być może zaczynasz właśnie tego doświadczać, modląc się do Boga, bo w Nim jest źródło nadziei…

 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 6,5-17)

Prawdziwa przyjaźń

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język słodko mówiący uprzejme pozdrowienia. Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, jeden z tysiąca.
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj.
Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.
Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa w dniu twego ucisku.
W powodzeniu twoim stanie się jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.
Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi.
Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią bo jaki jest on, taki i jego bliźni.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,12 i 16.18 i 27.34-35)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Będę się radował z Twych ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.

Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 10,1-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”
Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek nich nie rozdziela”.
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Zatwardziałe serca
 
Niewiele zmieniło się od czasów Jezusa. Wciąż doskonale pasuje do nas Jego mowa o zatwardziałości serc. Nie tylko zresztą w sprawie małżeństwa. W bardzo wielu dziedzinach naszego życia zamknięci jesteśmy na Boga i nie chcemy słuchać Jego głosu. Dopiero gdy dosięgną nas nieszczęścia, które sami sobie zgotowaliśmy, zwracamy się do Niego, często z mniej lub bardziej wyraźnym wyrzutem, skarżąc się, jak On mógł do tego dopuścić. Nie jest łatwo wziąć odpowiedzialność za własne czyny. Dużo prościej jest mieć kogoś, na kogo można zrzucić winę, nawet jeśli jest to sam Bóg. Nic w tym nowego. Już prorok Ezechiel usłyszał od Boga, że Izraelici, do których był posłany, nie będą go chcieli słuchać, gdyż nie chcą słuchać samego Boga. Bóg mówi mu: Cały lud izraelski jest bezczelny i uparty (Ez 3, 7) – co w tekście oryginalnym brzmi ma twarde czoła i zatwardziałe serca. Oby udało się nam wykorzenić z naszego życia ową bezczelność i upór, które zamykają nas na Boga.
Boże, Ty jesteś cierpliwy względem nas i nigdy się nie zniechęcasz. Przemień nasze myślenie i dotknij naszych serc, abyśmy stali się wrażliwi na Twoje słowa.Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2013”
Autor: ks. Maciej Warowny
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś