Czy ludzie są zdolni miłować swoich nieprzyjaciół?

JPII_zm

Cytat dnia

„Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca! Nienawiść nie potrzebuje instrukcji; wystarczy ją tylko sprowokować”

(Katherine Anne Porter).

Próbujmy sobie dopowiedzieć, co to właściwie znaczy: „Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca!” Czy mamy swoje sposoby wdrażania w konkretne sytuacje i relacje tej miłości, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach?

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Wielki Post, Mt 5, 43-48

► Posłuchaj!

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».

Jezus prosi, abyśmy na wzór Boga kochali miłością doskonałą. Prosi, abyśmy nie ograniczali naszej miłości jedynie do tych, od których doświadczamy dobra i życzliwości. Jezus wskazuje nam wszystkich ludzi, bo są to umiłowane dzieci Jego Ojca.

Mamy kochać nieprzyjaciół nie ze względu na jakieś korzyści. Chodzi o miłość ze względu na Boga. Jezus zaprasza, abyśmy dążyli do miłowania we wszystkim, abyśmy przy każdej okazji i w każdej sytuacji upatrywali tę możliwość coraz większego doskonalenia się w miłowaniu. Czy jest w tobie pragnienie pójścia tą drogą upodobnienia do Ojca niebieskiego?

PIERWSZE CZYTANIE  (Pwt 26,16-19)

Świętość ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz powiedział do ludu:
„Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś to, że Pan ci rzekł, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam po wiedział”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,1-2.4-5.7-8)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Będę Cię wysławiał prawym sercem *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 6,2b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i miał życie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (Mt 5,43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.
 

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Wezwanie do doskonałości
 
Doskonałość, do której wzywa nas dzisiaj Jezus, jest doskonałością samego Boga. Tylko dzięki Jego łasce możemy mieć w niej udział. On do końca ukochał swoich nieprzyjaciół i prześladowców; On oddał swoje życie dla ocalenia tych, którzy nie tylko nie okazali Mu miłości, ale otwarcie wystąpili przeciw Niemu, przybijając Go do krzyża jak pospolitego zbrodniarza. Ten Bóg, który w Chrystusie dał ostateczne i doskonałe świadectwo swojej miłości do człowieka, zaprasza nas do tego, abyśmy i my poszli Jego śladem. Patrząc po ludzku, jest to niemalże niemożliwe, ale skoro On kieruje do nas takie zaproszenie, to oznacza to, że może w nas tego dokonać. Wprowadzając w życie słowa Jezusa skierowane do św. Pawła: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości (2 Kor 12, 9), możemy mieć nadzieję, że także i nam wystarczy Bożej łaski, która uzdolni nas do miłości naszych nieprzyjaciół i prześladowców.
 
Boże, Ty umiłowałeś nas tak bardzo, że przypieczętowałeś przymierze miłości zawarte z nami swoją krwią. Pomóż nam miłować tych, których o własnych siłach nie potrafimy kochać.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

O autorze: Słowo Boże na dziś