Program KWW „JEDNOŚĆ NARODU-WSPÓLNOTA”

https://jednoscnarodu.org.pl/program/

Fundament naszej wolności:

 1. Wszelka władza w państwie pochodzi z woli Narodu. W Polsce zagwarantuje nam to Konstytucja i my sami jako wolny, zorganizowany naród. Polacy będą w swym państwie jedynymi gospodarzami. Szanując wolność sumienia i wyznania, za fundament naszej narodowej tożsamości, ładu moralnego oraz solidaryzmu społecznego uznajemy zasady chrześcijańskiego Dekalogu.
 2. Posłowie, senatorowie, władze samorządowe i sądownicze będą wybierani w większościowych wyborach. W przypadku nie wypełniania obietnic wyborczych lub działań niezgodnych z interesem Polski, będą odwoływani w trakcie pełnienia swych funkcji decyzją wyborców. Odzyskamy suwerenność ekonomiczną poprzez wzrost efektywności oraz wprowadzenie samorządu gospodarczego, skupiającego wszystkich przedsiębiorców.
 3. Urzędnicy będą ponosić materialną i karną odpowiedzialność za swoje decyzje. Zniesiony zostanie system powszechnej kontroli i inwigilacji obywateli. Polacy będą kontrolować swe władze, a nie władza Polaków.
 4. Upowszechnimy Polakom własność poprzez zamianę dzierżaw i najmów na własność hipoteczną. Stworzymy podstawy prawne i finansowe dla powstających spółek właścicielsko-pracowniczych. Upowszechnimy akcjonariat pracowniczy tak, aby zatrudnieni mogli stać się współwłaścicielami zakładów pracy, w których pracują.
 5. Każda rodzina będzie objęta rzetelną opieką prawa. Rodzice, a nie urzędnicy będą decydować o nauce i wychowaniu dzieci oraz zakresie ich szczepień zdrowotnych. W szkołach wprowadzimy bon edukacyjny oraz zorganizujemy programy nauczania, które szanować będą niepowtarzalność osobową i indywidualne potrzeby każdego ucznia. Każda rodzina będzie miała prawo do własnego domu lub mieszkania, gwarantujące właściwy jej rozwój, a kredyty na ten cel będą nieoprocentowane. Stworzymy gwarancję nienaruszalności, w tym również komorniczej, pierwszego mieszkania lub domu rodziny.
 6. Zniesiemy przemoc finansową państwa, banków i wszelkich instytucji finansowych. Wprowadzimy ustawę anty-lichwiarską w której oprocentowanie nie będzie mogło przekraczać 2 punktów procentowych, liczonych od stopy inflacji. Doprowadzimy do renacjonalizacji banków. Zadbamy by udział banków zagranicznych w rynku kapitałowym Polski został sprowadzony do poziomu poniżej 10%. Zniesione zostaną podatki PIT, CIT i VAT, a w ich miejsce zostanie wprowadzony jednolity dla wszystkich podatek przychodowy.
 7. Doprowadzimy do powszechnego oddłużenia Polaków poprzez przejęcie przez NBP zobowiązań klientów wobec banków komercyjnych. Spłata zadłużenia tych kredytów będzie indywidualnie uzgadniana z NBP. Podobna operacja powinna nastąpić względem kredytów odsprzedanych firmom windykacyjnym. Zakażemy handlu długami. Wprowadzimy oddłużenie Polaków posiadających kredyty w walutach obcych, poprzez przyjęcie projektu ustawy Sejmu RP (druk nr 729), uznającej za nielegalne kredyty tzw. frankowe.
 8. Zapewnimy ustawowo, że ziemia, lasy oraz wszelkie zasoby naturalne Polski będą traktowane jako dobro narodowe nie podlegające sprzedaży, z którego każdy obywatel będzie otrzymywał roczną dywidendę. Ochronimy środowisko poprzez zakaz nadmiernej eksploatacji i inwestycji niszczących naturalną biosferę Ziemi. Zapewnimy suwerenność i bezpieczeństwo żywnościowe Polski w oparciu o rodzinne gospodarstwa rolne.

Podstawa programowa
„JEDNOŚĆ NARODU-WSPÓLNOTA”

Podstawy naszej siły:

 1. Odzyskamy suwerenność zewnętrzną Polski, poprzez powstrzymanie naszych sojuszników od mieszania się w nasze sprawy wewnętrzne i przekonamy naszych sąsiadów, że silna, niepodległa Polska, leży w interesie pokoju i pomyślności wszystkich państw europejskich.
 2. Suwerenna Polska będzie czynnikiem wzmacniającym ład międzynarodowy, oparty na poszanowaniu interesów wszystkich państw i narodów, a w przypadku konfliktu, będzie łagodzić napięcia i działać na rzecz pokojowego porozumienia. Nie ma naszej zgody na to, by główne partie polityczne prowadziły sprzeczną z interesem Polski oraz jej wielowiekową tradycją, politykę prowadzacą do agresji w stosunkach międzynarodowych.
 3. Zbudujemy od podstaw w każdej gminie i powiecie Wojska Obrony Terytorialnej w których będą przechodzić obowiązkowe dwumiesięczne przeszkolenie wszyscy dorośli mężczyźni i dobrowolnie kobiety. Odbudujemy Obronę Cywilną. Dzięki aktywności w tych strukturach i zdobytym umiejętnościom Polacy odzyskają poczucie bezpieczeństwa, nie tylko poprzez możliwość odstraszania potencjalnych wrogów, ale również dzięki skutecznym i szybkim działaniom na wypadek stanów wyjątkowych i klęsk żywiołowych, co przyczyni się do wzmocnienia i poczucia solidarności lokalnych wspólnot. Bezpieczeństwo Polski ma opierać
  się na całym narodzie, a nie jak dotychczas na zawodowej armii. Sojusze wojskowe mogą być tylko tego bezpieczeństwa uzupełnieniem.
 4. Dokonamy reformy finansów państwa i zachowamy suwerenność polskiej waluty. Pieniądz w Polsce, który obecnie jest towarem, kreowanym przez obce banki, stanie się dobrem społecznym opartym o pracę społeczeństwa, którego emisja – wolna od długu i oprocentowania – będzie prowadzona przez NBP i będzie miała pokrycie w przyroście towarów, dóbr, rezerw i usług gospodarki narodowej. Powołamy sieć banków wspólnot samorządowych, nadając im uprawnienia emisji lokalnych walut. Pieniądz będzie służył nam, nie my pieniądzom.
 5. Odbudujemy polski przemysł. Wiodące, strategiczne dla państwa sektory przemysłu sprzedane za bezcen przez poprzednie rządy, zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Energetykę oprzemy na polskim kapitale, wykorzystujęcym bogactwo naszego węgla i złóż geotermalnych. Państwo polskie zainicjuje powstawanie nowych zakładów pracy w kluczowych dziedzinach dla rozwoju gospodarki, na zasadach akcjonariatu pracowniczego.
 6. Zwielokrotnimy wydatki na szkolnictwo wyższe i badania naukowe. Wprowadzimy system innowacyjnych programów badawczych, służących rozwojowi polskiego przemysłu. Stworzymy warunki dla wdrażania wynalazków i patentów już istniejących oraz dla powrotu polskich naukowców pracujących za granicą.
 7. Podstawą naszej gospodarki będą indywidualne, rodzinne gospodarstwa rolne. Obronimy polską wieś przed inwazją rolnictwa wielkotowarowego i upraw GMO. Zapewnimy bezpieczeństwo żywnościowe Polski i uniezależnimy się od importu zchemizowanej żywności i pasz. Polska wieś zapewni produkcję zdrowej, dobrej jakościowo żywności, gdy zapewnimy jej stabilny poziom dochodów i stworzymy system powiązań produkcyjno-przetwórczohandlowych, w których rolnicy będą współwłaścicielami.
 8. Stworzymy program na rzecz powrotu do Polski przymusowych emigrantów i uprościmy procedurę przyznawania obywatelstwa Polakom żyjącym na Kresach RP.

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).