Różańca Najświętszej Panny Maryi część wtóra bolesna

RÓŻANIEC NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI,
WEDŁUG ZWYCZAJU KAZNODZIEJSKIEGO
RYTMEM POLSKIM WYRAŻONY,
PRZEZ PANA WESPAZYANA Z KOCHOWA KOCHOWSKIEGO

[…]

Dla łatwiejszego czytania na trzy strony rozdzielon:

PIERWSZA CZĘŚĆ WESOŁA

WTÓRA CZĘŚĆ BOLESNA

TRZECIA CZĘŚĆ CHWALEBNA


WTÓREJ CZĘŚCI BOLESNEJ
PIERWSZA TAJEMNICA
Modlitwa w ogrojcu Pana Chrystusa.

Witaj Matko, z woli boskiej
Smutku pełna, żalu, troski,
I rozlicznych boleści.
Już się iści wróżba ona,
Stareńkiego Symeona,
Według jego powieści.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Książę chwały Pan pokoju,
Słodki Jezus, niż do boju
Srogiego się wybierze,
Wprzód krew w napój, w pokarm ciało
Chce aby nam zostawało,
Utwierdzając nas w wierze.
Zdrowaś Marya…

2. Wdzięczny pokarm drogie stoły,
Dzieli między apostoły,
Zwie ciałem swem wyraźnie.
Nakłoniwszy potem szyje,
Pan sługom swym nogi myje,
Pokornej cuda łaźnie.
Zdrowaś Marya…

3. Wraz miłości i pokory,
Zostawiwszy przykład spory,
W zaczętą idzie drogę.
Żegna Matkę, Matka mdleje:
Me pociechy, me nadzieje,
Synu śmiercić pomogę.
Zdrowaś Marya…

4. Już miecz ostry serce kraje,
Mdłość ogarnie, tchu niestaje,
W kąpieli oczy brodzą.
Jak tam smutna ta godzina,
Która z Matką dzieli Syna,
Gdy się z sobą rozchodzą.
Zdrowaś Marya…

5. Boli Syna, że sieroty
Tak odchodzi w te kłopoty,
A Matce serce kraje.
Że w żydowskiej będąc matni,
Z nim się widzi raz ostatni,
I przed śmiercią rozstaje.
Zdrowaś Marya…

6. Woli boskiej nieprzeciwny
Syn, na góry wierzch Oliwnej
Wszedłszy, modli się Ojcu
Za wszystkiego (patrz miłości)
Świata prosząc nieprawości.
Krwią się poci w ogrojcu.
Zdrowaś Marya…

7. Wstań mój Jezu, ono roty
Żydów stoją przede wroty,
W kirysy zubierani.
Imać order ten kapłański,
Ciebie Jezu nazarański,
I Judasz im hetmani.
Zdrowaś Marya…

8. On co jadał z jednej z Tobą
Misy, kupczy twą osobą,
Całuje cię i pieści.
Tak podły targ, licha cena,
Już łakoma ręka wziena
Te srebrników trzydzieści.
Zdrowaś Marya…

9. Wtem siepacze na ochoczą,
Niewinnego wnet obskoczą,
I Baranka opadną.
A gdy rzecze: wszakem śmiele,
Prawdy uczył was w kośeiele,
Złośnicy na wznak padną.
Zdrowaś Marya…

10. Postój Pietrze, nie bierz broni,
Twa mię siła nie obroni,
Za grzesznych chcę umierać.
Owom ja jest! wam szukany,
Kładźcie więzy i kajdany,
Wolno się rospościerać.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Ojcze z nieba dobroczynny,
Boże w Trójcy jedyny:
Takli Jezus Pan niewinny,
Cierpi za nasze winy?
Przez tę jego śmierć krzyżową,
Przez boleść Matki srogą,
Odpuść winę mą grzechową,
A zbaw duszę ubogą. Amen.


WTÓRA TAJEMNICA.
Biczowanie u słupa Pana Chrystusa.

Witaj Matko pełna żalu,
Już rumieńszy od koralu
Syn Twój, stoi u słupa.
Obnażony z własnej suknie,
Już zbroczony krwią okrutnie,
Siecze go katów kupa.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Co niebieskie rządzi trony,
Jak od wszystkich opuszczony,
Nikt nie broni, nie cieszy.
Ucznie mili obok siedli
Do wieczerzy, teraz zbiegli,
I każdy się skryć spieszy.
Zdrowaś Marya…

2. Związanego gdy tak wzieni,
W Annaszowej stawią sieni,
Pożądanym widokiem.
Krzykną zaraz zjadli Żydzi,
Arcykapłan niech go widzi,
Czego pragnął choć mrokiem.
Zdrowaś Marya…

3. Kaifasz go gdy przywita
Hardem okiem, zaraz spyta
O naukę, ród, plemie.
Milczy Jezus. Wtem szkaradnie
W twarz uderza, aż upadnie
Wszytek gwałtem na ziemię.
Zdrowaś Marya…

4. Nuż dopiero gmin wzburzony,
Jakoby lew rozjuszony
Pluje, bije, popycha.
Srodze pastwią się siepacze,
Pan nie tęskni, nie zapłacze,
Ani w razach tych wzdycha.
Zdrowaś Marya…

5. Jak go zgubić w radę wchodzą,
Fałsz nań kładą, świadków zwodzą
Arcykapłan z starszyną,
Mówiąc: niechaj ten Syn Boży,
Za lud zdrowie swe położy,
Choć nie obciążon winą.
Zdrowaś Marya…

6. O niewinnej gdy tak duszy
Radzą, Pan nasz do katuszy
Wiedzion, pojrzy, a zbliska
Piotr przy ogniu ręce grzeje:
Przy się mistrza, w tem kur pieje,
Stojąc tudzież ogniska.
Zdrowaś Marya…

7. Wejrzy potem Pan nań zgoła,
Na miłego apostoła,
Aż wnet z twardej opoki,
Jak łaskawem okiem rzuci,
Aż się gorzko Piotr zasmuci,
Z oczu lejąc łez stoki.
Zdrowaś Marya…

8. W spólnych uczniach różne duchy,
Judasz w rozpacz, Piotr do skruchy
Udaje się zbawiennej.
Judasz wisi na postronku,
Piotr dusznego dla ratunku,
W loch się zawarł kamienny.
Zdrowaś Marya…

9. Gdy zgubić go uradzili,
Na ratusz go wprowadzili,
Przed sędzią roty, straże.
Widzi Piłat że ze złości,
Widzi Pana w niewinności,
Biczować jednak każe.
Zdrowaś Marya…

10. A wtem zaraz srodzy kaci,
Rzucą się nań w tej postaci,
Na owieczkę jak wilcy.
Porwą knotle, rózgi, bicze,
Sieką piersi, plecy, lice:
Krew się leje, Pan milczy.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Ojcze z nieba dobroczynny,
Boże w Trójcy jedyny,
Takli Jezus Pan niewinny,
Cierpi za nasze winy?
Przez tę jego śmierć krzyżową,
Przez boleść Matki srogą:
Odpuść winę mą grzechową,
A zbaw duszę ubogą. Amen.


TRZECIA TAJEMNICA.
Cierniem koronowania Pana Chrystusa.

Witaj Matko we łzach rzewna,
Już ci przyznam żeś królewna
Z pokolenia Dawida.
Gdy twój królem Syn kochany,
W mitrę, w szkarłat jest ubrany,
Jakać Matko ohyda.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Po katowni tak niesłusznej,
Od Piłata do ratusznej
Zawołany jest sieni.
Tyś to królem? ty buntujesz
Lud? Dani dać zakazujesz,
Jako pospólstwo mieni.
Zdrowaś Marya…

2. Pan zniżywszy świętą głowę:
Królestwo me nie światowe,
I nie światu panuję.
Wszedłszy Piłat tłuszczom rzecze:
Ja namniejszej w tym człowiecze,
Winności nie znajduję.
Zdrowaś Marya…

3. Krzyknie tłuszcza: Sędzio wara,
Nieprzyjaznym twego cara,
I rzymskiego monarchy.
Życząc Piłat zbyć nierządu,
Niewinnego szle do sądu
Galilei tetrarchy.
Zdrowaś Marya…

4. Przed Heroda stawion zatem,
Pychy pełnym majestatem,
Stawa cichy, pokorny.
Ani ust swych nie otworzy,
Choć cudów chce, chociaż dworzy,
Łeb królewski wydworny.
Zdrowaś Marya…

5. Więc wzgardzony, że tak cichy,
A na kontempt, płatek lichy
Na ramionach zawieszą.
Biją, pchają, rwą, szamocą,
Plują, kolą, szczypią, tłoczą,
Do Piłata z nim spieszą.
Zdrowaś Marya…

6. Gdy go ujrzy Piłat z zjęty,
Mówi z ludem, i z książęty,
I do judzkiej starszyny:
Mój trybunał tylko karze,
I złoczyńcę, i zbrodniarze,
A toć jest człek bez winy.
Zdrowaś Marya…

7. Ale że ta wola wasza,
Wydam na śmierć Barabasza,
A Jezusa wypuszczę.
Wolem żywym wypuść zbiera,
A niech Jezus już umiera!
Krzykną zjadłe wraz tłuszcze.
Zdrowaś Marya…

8. Pogłos srogi gminu leci,
Ukrzyżuj go! niech na dzieci
Nasze krew jego spływa.
Wrzaskiem sędzia poruszony,
Czy bojażnią zwyciężony,
Znowu katów przyzywa.
Zdrowaś Marya…

9. Porwie rota łup gotowy,
Wdzieje nań płaszcz purpurowy,
Koronę z ciernia daje.
Z głogu mitra, berło z trzciny, —
Onoż judzkiej król krainy,
Pośmiewiskiem się staje.
Zdrowaś Marya…

10. Tłoczą z ostrych wieniec ości,
Przebił ciało, zranił kości,
Aż do mózgu przechodzi.
Ach! jak srogie Jezu sztychy,
Dla mej marnej znosisz pychy,
Któreć snąć miłość słodzi.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Ojcze z nieba dobroczynny,
Boże w Trójcy jedyny,
Takli Jezus Pan niewinny,
Cierpi za nasze winy?
Przez tę jego śmierć krzyżową,
Przez boleść Matki srogą:
Odpuść winę mą grzechową,
A zbaw duszę ubogą. Amen.


CZWARTA TAJEMNICA,
Niesienie krzyża na górę kalwaryjską.

Witaj Matko żalów skrzyni,
Jak się teraz ich przyczyni,
Gdy oko twe obaczy.
Ono Jezus Syn twój drogi,
Niesie krzyża ciężar srogi,
Na którym umrzeć raczy.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Z takim berłem, w tej koronie,
Na tak przykrym siedząc tronie,
I w pośmiewnym szarłacie.
Skarze Piłat niewinnego,
Ludu mówiąc do wściekłego:
Człowieka oto macie.
Zdrowaś Marya…

2. Nie zmiękczy się naród wściekły,
Widząc w skrutnych ranach spiekłej
Krwie srogie wszędzie bryły.
Twarz szpeconą, sine oczy,
Z głowy, z plec, z grzbietu broczy
Krew, włosy się spilśniły.
Zdrowaś Marya…

3. Tłuszcza gębę swą rozdarła,
Ukrzyżuj go! pozbaw garła!
Niechcąc Piłat się wierci.
Zwłóczy dekret, ręce myje,
Znowu wściekły gmin zawyje:
Ukrzyżuj! godzien śmierci.
Zdrowaś Marya…

4. Znieś, ukrzyżuj, niech na syny,
I potomnej z nas rodziny,
Krew jego niechaj spływa.
Zaślepiony sędzia błądzi,
Śmierci Pana godnym sądzi,
I dekret obwoływa.
Zdrowaś Marya…

5. O jak ostry miecz zaiste,
Przebił serce twoje czyste,
Matko! słyszysz na twego
Dekret śmierci obwołany,
Instyguje lud wybrany,
Na Jezusa miłego.
Zdrowaś Marya…

6. Złego ludu serce z stali,
Nikt się Matki nie użali,
Nikt nie trzeźwi we mdłości.
Biją póty, dech wątleje,
Tupa serce, twarz truchleje,
Niemasz zniskąd litości.
Zdrowaś Marya…

7. Więc pod ciężar srogi krzyża,
Jezus miły ramion zbliża,
Biorąc na kark swój brzemie.
Tym ciężarem przyciśniony,
To popchniony, potrącony,
Czy raz padłże o ziemię?
Zdrowaś Marya…

8. Pchają kaci, krzyż mu cięży,
Kole ciernie, lud ciemięży,
Matka patrzy żałosna.
Opłakana moja doli,
Jać to cierpię, mnieć to boli,
Złości Żydów zazdrosna.
Zdrowaś Marya…

9. Pełen bólu i sromoty,
Dźwiga na wierzch krzyż Golgoty,
Instrument on zbawienia.
Kończąc za nas okup duszny
Ojcu, Izak ten posłuszny,
Stworzyciel dla stworzenia.
Zdrowaś Marya…

10. Wtem skrwawione otrzeć lice
Rąbkiem poda Weronice;
Ona z wielkim impetem,
Jeno cienki rantuch przytchnie,
Aż twarz na nim wnet w yniknie,
Prawdziwym konterfetem.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Ojcze z nieba dobroczynny,
Boże w Trójcy jedyny,
Takli Jezus Pan niewinny,
Cierpi za nasze winy?
Przez tę jego śmierć krzyżową,
Przez boleść Matki srogą:
Odpuść winę mą grzechową,
A zbaw duszę ubogą. Amen.


PIĄTA TAJEMNICA,
Przybicia na krzyż Pana Chrystusa.

Jeśli kiedy, witaj smutna
Matko. Już, już śmierć okrutna
Syna twego nadchodzi.
One Twoje z nim pieszczoty,
Bóle, troski i kłopoty,
I żal srogi, nagrodzi.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Rzadki feniks ptak ognisty,
Gniazdo usłał na górzystej
Pagórku Kalwaryi.
Dziwna miłość na co godzi,
Pan umiera, człek się rodzi,
Śmierć, hasłem wiktoryi.
Zdrowaś Marya…

2. Człek mizerny mięko ściele
Swe piernaty, i pościele,
A Bóg na twardym pniaku
Krzyża, chcąc śmierć srogą pożyć,
Obnażony dał się złożyć
Dla ciebie mizeraku.
Zdrowaś Marya…

3. Tępe gwoździe już młot srogi
Wbija w ręce, wbija w nogi,
Rwą się żyły, krew broczy.
Więc z sromotnym wzniesion tronem
Sobie lubym nad Syonem,
Dwóch łotrów bok otoczy.
Zdrowaś Marya…

4. Smutny widok, ono szaty
Losy dzielą między katy,
Matko rąk twych robotę.
Niedość Pannie być w tej trwodze,
Ale jeszcze jej niebodze,
Taką czynią sromotę.
Zdrowaś Marya…

5. Więc dla ciebie, ten człowiecze
Kończąc okup, Jezus rzecze:
Ojcze odpuść im winę.
Potem łotra widząc skruchę,
Rzekł: Zwiedzisz dziś, miej otuchę,
Zemną rajską krainę.
Zdrowaś Marya…

6. Eli lamazabathani!
Rzekł lud, blużni, i kapłani,
Którzy patrząc nań stoją.
Mówi. Pragnę, aż nie wodą,
Ale gorżką go ochłodą,
Octem z żółcią napoją.
Zdrowaś Marya…

7. Matkę potem widząc rzewną,
W opiekę ją daje pewną
Kochanemu uczniowi.
Niewiasto, oto syn Tobie,
Matkać, Janie, twa w tej dobie,
Czem żal w Pannie ponowi.
Zdrowaś Marya…

8. O Marya! w tej żałości,
Morzem jesteś wszech gorzkości,
Smutków, żalów krynicą;
Już się chyli Jezusowa,
Śmierci grozi pono głowa,
Już pomrużył źrenicą.
Zdrowaś Marya…

9. Po skończonej ciężkiej męce,
Ducha swego w boskie ręce
Oddając, jeszcze rzecze:
Spełniło się! Wtem umiera,
Setnik włócznią bok otwiera,
Zkąd woda ze krwią ciecze.
Zdrowaś Marya…

10. Zaraz miesiąc, zaraz słońce,
Biorą z grubych chmur opończe,
Ziemia się trzęsąc jęczy;
Ćmi się niebo, wyją skały,
Elementy aż ryczały,
Na śmierć srogą patrzęcy.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Ojcze z nieba dobroczynny,
Boże w Trójcy jedyny,
Takli Jezus Pan niewinny,
Cierpi za nasze winy?
Przez tę jego śmierć krzyżową,
Przez boleść Matki srogą:
Odpuść winę mą grzechową,
A zbaw duszę ubogą. Amen.

Wierzę w Boga Ojca, etc.

O autorze: Ywzan Zeb