Różańca Najświętszej Panny Maryi część pierwsza wesoła

RÓŻANIEC NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI,
WEDŁUG ZWYCZAJU KAZNODZIEJSKIEGO
RYTMEM POLSKIM WYRAŻONY,
PRZEZ PANA WESPAZYANA Z KOCHOWA KOCHOWSKIEGO
do druku podany roku pańskiego 1668,
przez bibliotekarzy sumiennych
z księgi przez KAZIMIERZA JÓZEFA TUROWSKIEGO
w roku pańskim 1859 w Krakowie wydanej
w cyfrową wersję zamieniony.

Dla łatwiejszego czytania na trzy strony rozdzielon:

PIERWSZA CZĘŚĆ WESOŁA

WTÓRA CZĘŚĆ BOLESNA

TRZECIA CZĘŚĆ CHWALEBNA

OFIAROWANIE.

Z szczupłym o Matko, lichej pracy mojej, idę do Ciebie podarunkiem; przyjmij i nie gardź, dostojności Twojej o Królowo proszę. Bo jeżeli Syn Twój stawił się w dom proszącego jawnogrzesznika, nie gardził obłudnych faryzeuszów konwersacyą, przyjął od samarytańskiej niewiasty wody kubek, — a czemużby też od Ciebie o Matko! ta kartka zapraszająca Cię do skancerowanego grzechami serca mego, wzgardzona być miała? — Syna Twojego obecność zbawienna jest, ale i Twoję do zbawienia każdemu pożyteczną być widzę.

Dobrotliwyć jest Jezus mój, ale i sprawiedliwy, a Tyś jest łaski pełna. Utwierdza nadzieję miłosierdzie nieprzebrane Stworzycielowe, ale straszą grzechy, nieodproszoną jego sprawiedliwość pociągające. Ty zaś pośredniczko nasza możesz surowego ubłagać, rozgniewanego przeprosić. Ciebie tedy, o róża bez ciernia, plastrze miodu bez żądła, usilnie proszę, i gorąco żądam. Przyczynę wnieś za mną o Panno do jedynaka twego, żebym lubo nędzny, mizerny i grzeszny, jednak w Tobie rzetelną ufność i pewną nadzieję mający, od oblicza Twego nie odchodził zasromany. Codziennie widzę przed tym świętym obrazem Twoim rozliczne cuda, pociechę odnoszących wota gęsto zawieszone, wdzięczności znaki. A czemużbym też i ja z tej krynice dobroczynności Twojej, Matko miłosierdzia, czerpać nie miał? Uprośże Matko tępemu słuchowi memu wesele, a rozradują się kości uniżone. Serca skruszonego i upokorzonego nie wzgardzisz. Pokaż Jezusowi Twemu macierzyńskie piersi, z którycheś go słodkim żywiła pokarmem. Uczyni dla Matki, że przez Matkę proszący, skuteczne od Syna otrzyma pocieszenie. Amen.

PIERWSZEJ CZĘŚCI WESOŁEJ
PIERWSZA TAJEMNICA,
Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi.

Witaj Matko ze wszech święta,
Którą Trójca niepojęta
Z woli swojej stanowi;
Aby przez Cię nie stworzone
Słowo było narodzone,
Na zbawienie człekowi.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef,

1. Ciesz się ziemio, i wysokie
Raduj niebo, i głębokie
Morze niech tryumfuje.
Bo rodzeniem Stwórca dziwnem,
I zwyczajowi przeciwnem,
Nam zbawienie gotuje.
Zdrowaś Marya…

2. Ciesz się Panno pozdrowiona,
I owocem napełniona,
Który wszystek świat zbawi.
W Cię się wcieli Słowo wieczne,
Masz poselstwo dostateczne,
Któreć Archanioł zjawi.
Zdrowaś Marya…

3. Jak lilia z między głogu,
Tak wybrana Tyś jest Bogu,
Miłą oblubienicą.
Prawem dziwnem, mocą wielką,
Przechodzącą mądrość wszelką,
I skrytą tajemnicą.
Zdrowaś Marya…

4. O jak szczęsne i chwalebne,
Bogu miłe, nam potrzebne,
Świętej Panny poczęcie.
Adam łaskę nam utraca,
Przez Maryję Bóg nam wraca
Żywota przez śmierć wzięcie.
Zdrowaś Marya…

5. Jak dostojna i czci godna,
Bo grzechowa pierworodna
Zmaza w niej nie postała.
Ta zamknione grzesznym wrota,
Nam otwiera do żywota,
Ta smoka podeptała.
Zdrowaś Marya…

6. Córka szczęsna Jachimowa,
Laska żywa Aronowa,
Ustaw boskich stróż czuły.
Furtka rajska, studnia żywa,
i skarbnica cnót prawdziwa,
Zwierciadło bez makuły.
Zdrowaś Marya…

7. O nowiny światu dziwne,
Gdzie czystość i nieprzeciwne,
Poczęcie było takie.
Imię Ewa śmierci hasło,
Lecz przez Ave twe zagasło
Już przeklęctwo wszelakie.
Zdrowaś Marya…

8. Temu wierzyć trzeba snadnie,
Węzła tego myśl nie zgadnie,
Ani go pojąć może.
Więc nie pytam o sposobie,
Bo wiem, wszystko że jest Tobie
Podobno, o mój Boże!
Zdrowaś Marya…

9. W nię, nad zwyczaj przyrodzony,
Bóg się wcielił niezmierzony,
I w tej zawarł prostocie;
Człowiek Stwórcę, córka rodzi
Ojca, Panna płodem chodzi,
Boga nosząc w żywocie.
Zdrowaś Marya…

10. Twa pokora i twe cnoty,
Niech dodają nam ochoty,
Panno, Cię naśladować.
Lubo przedtem matki miały
Swe pochwały, dziś ustały,
I musząć ustępować.
Zdrowaś Maryja…
Chwata Ojcu, i Synowi, etc.
Ojcze wieczny, bez skończenia,
Jezu źródło zbawienne,
Duchu dawco pocieszenia,
Porusz serca kamienne,
Niechaj godnie czołem biją,
W Trójcy Bogu jednemu,
Że nam raczył dać Maryą,
Ku zbawieniu naszemu. Amen.


WTÓRA TAJEMNICA,
Nawiedzenia świętej Elżbiety.

Witaj Matko Boga mego,
Witaj kwiatku panieńskiego
Stanu, witaj Marya.
Źródło pociech, morze cnoty,
Skrzynio łaski, domie złoty,
Śliczna wstydu lilia.
Ojcze nasz…
Jezus, Marya, Józef.

1. Mając w sobie ciężar święty,
W nawiedziny do Helżbiety,
W górzyste śpieszysz kraje.
Gdzie w żywocie Jan zamkniony,
Z chęcią pokłon uniżony
Bogu swemu oddaje.
Zdrowaś Marya…

2. Gdy witać się matki spieszą,
W żywocie się dziatki cieszą,
I aż skaczą z radości.
Siostra z siostry się raduje
Przyjścia, a Jan wyskakuje
Z Jezusa obecności.
Zdrowaś Marya…

3. Toć jeżeli z przywitania
Miał swą radość i kochania
W żywocie, prorok wielki;
Czemuż nie ma poufale,
Już zgubiony westchnąć cale
Do Ciebie grzesznik wszelki.
Zdrowaś Marya…

4. Ktoś tedy jest z grzesznych ludzi,
Niech ci pewną ufność wzbudzi,
Tej Panny fawor w niebie.
Której to dał Bóg przedwieczny,
Że cię może w ostatecznej
Poratować potrzebie.
Zdrowaś Marya…

5. Ta łeb smoku hardy starła,
Ta go mężnie w otchłań wparła,
I z niego tryumfuje.
Tej nie szkodzi jad piekielny,
Bo już w chwale nieśmiertelnej
Z Synem w niebie króluje.
Zdrowaś Marya…

6. Ta jest źródłem naznaczonem,
I ogrodem ta zamknionym,
Zkąd strumień łaski płynie.
Ona runem, ona płodną
Rolą. Ona wonią godną,
Której zapach nie ginie.
Zdrowaś Marya…

7. Godzinaż to, o szczęśliwa!
W którą zorza ta życzliwa,
Wszystka piękna się rodzi;
Która światu wprzód znać daje,
Że zbawienne słońce wstaje,
I za jutrzenką wschodzi.
Zdrowaś Marya…

8. Skrzynia miru, wieża jasna,
Liczba wojska w polu straszna,
Oraz drzewem żywota,
Miastem mocnem, zamkiem silnym,
Lądem grzesznych nieomylnym,
I do zbawienia wrota.
Zdrowaś Marya…

9. Trójce świętej kościół wieczny,
Opuszczonych port bezpieczny,
I nikt tego nie rzecze:
Ażeby miał utrapiony,
Od Niej nędznik być wzgardzony,
Kto się do Niej uciecze.
Zdrowaś Marya…

10. Niewidziana, niesłychana,
Żadnem pismem niepodana,
Aby kto w ciężkiej toni,
Zawoławszy na Maryą,
Miał odchodzić z konfuzyą,
Choć raz westchnąwszy do Niej.
Zdrowaś Maryja…
Chwata Ojcu, i Synowi, etc.
Ojcze wieczny, bez skończenia,
Jezu źródło zbawienne,
Duchu dawco pocieszenia,
Porusz serca kamienne,
Niechaj godnie czołem biją,
W Trójcy Bogu jednemu,
Że nam raczył dać Maryą,
Ku zbawieniu naszemu. Amen.


TRZECIA TAJEMNICA,
Narodzenia Chrystusa Pana.

Witaj Matko, nad niewieści
Zwyczaj która bez boleści
Rodzisz plemie żyjące.
Takiej Matce tak przystoi,
Że się bólów tych nie boi,
Które trapią rodzące.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Olbrzym wielki, książę mocny,
Skazca śmierci, Bóg wszechmocny,
Mocą swojej prawice
Już tę drogę odprawuje,
Którą pismo prorokuje,
Z zakonnej tajemnice.
Zdrowaś Marya…

2. Próżen pompy, lichym strojem,
Stajnia dworem, żłób pokojem,
Siano miasto pościeli.
Pasterz sługą, bydło strażą,
Jak zwierzęta Pana ważą,
A wy gdzieście Anieli?
Zdrowaś Marya…

3. Boga rodzi Panna czysta,
Pieści, tuli, grzeje, ściska,
I na rękach piastuje.
Pokarm karmi, źródło poi
Żywot żywi, szatę stroi,
Bogu człek usługuje.
Zdrowaś Marya…

4. Słodkiem mlekiem żywi tego,
Który pokarm dla każdego
Obmyśliwa zwierzęcia;
Który na to się urodził,
By nas przez śmierć wyswobodził
Od piekielnego jęcia.
Zdrowaś Marya…

5. Zakrytemu w ludzkiem ciele
Bogu, wdzięczny krzyk kapele
Melodyjnie przygrawa.
Huczy niebo od radości,
Cześć Bogu na wysokości,
I chwałę wraz oddawa.
Zdrowaś Marya…

6. Na ten pogłos tej muzyki,
Owiec swoich w puszczy dzikiej
Odbiegają pastuszy.
Słyszą pieśni, wdzięczne hymny,
Podczas mrozu, chwile zimnej,
Pasą tym dźwiękiem uszy.
Zdrowaś Marya…

7. Któż się z dziecka nie raduje,
Kto z weselem nie dziwuje
Łasce bez mej zasługi,
Gdy będzie człek wniebowzięty,
Zkąd zstąpił Bóg niepojęty
W podłej osobie sługi.
więkiem uszy.
Zdrowaś Marya…

8. Jezu! mego o zbawienia,
I nadziejo odkupienia,
Moja czci, me kochanie,—
Dziękać za to, żeś me długi
Wypłacając, postać sługi
Wziął na się, o mój Panie!
Zdrowaś Marya…

9. A ty Panno chwały pełna,
Którą boska moc zupełna
Wyzwoliła od zmazy, —
Wstaw się prośbą Twoją godnie,
Że odpuści nasze zbrodnie,
I przebaczy obrazy.
Zdrowaś Marya…

10. Łaskawy Pan, choć we żłobie,
Nie odmówi Matko Tobie,
Przyjmie w łaskę grzeszniki;
Dla nas cierpi, dla nas ziębnie,
Ufam, każdy z nas osięgnie
Regestr wiecznej metryki.
Zdrowaś Marya…

Chwata Ojcu, i Synowi, etc.

Ojcze wieczny, bez skończenia,
Jezu źródło zbawienne,
Duchu dawco pocieszenia,
Porusz serca kamienne.
Niechaj godnie czołem biją,
W Trójcy Bogu jednemu,
Ze dać raczył nam Maryą,
Ku zbawieniu naszemu. Amen.


CZWARTA TAJEMNICA,
Ofiarowania Chrystusa Pana.

Witaj Matko, cnót ogrodzie,
Już miecz serce Twe przebodzie,
Ach z żalem wspomnieć muszę!
Symeon Ci błogosławi,
Oraz przyszłą boleść jawi,
Miecz przeniknie Twą duszę.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Stróż świątnice, kapłan stary,
Z dusze wesół, rad bez miary,
Nowe zaczyna pienie.
Jak przed ześciem łabędź krzyczy,
Tak on sobie umrzeć życzy,
Gdy oglądał zbawienie.
Zdrowaś Marya…

2. Gardzi światem, umrzeć śpieszy,
Tem się jeno samem cieszy,
Ze widział jeden z wiela
Pana niebios, Boga swego,
W ludzkiem ciele zakrytego,
Na okup Izraela.
Zdrowaś Marya…

3. Ale Matka tam truchleje,
Przyszłe słyszy gdy turnieje,
Które jej prorok liczy:
Że pociechy, że radości,
Przemienią się jej w gorzkości,
Żal popłynie z słodyczy.
Zdrowaś Marya…

4. Znowu we śnie Józefowi
Anioł srogi żal odnowi,
Każąc w egipskie kraje:
Niech się z Panną spieszno stawi,
Pełni rozkaz on na jawi,
I z Jezusem tam staje.
Zdrowaś Marya…

5. Idź szczęśliwy wodzu Boga,
Zbawienna to światu droga,
Uwoź te depozyty.
Tej dzieciny Herod szuka,
Od złości się aże puka,
Morderca jadowity.
Zdrowaś Marya…

6. Też to kłótnie? też to nędze?
W skazitelnej tej siermiędze
Znosisz Jezu kochany?
Ptacy gniazda, liszki samy
Mają knieje swe i jamy;
Tyś i z stajni wygnany.
Zdrowaś Marya…

7. Twarde serce krusz się rzewnie,
Przypatrzywszy się królewnie,
Jakiej drogi zażywa.
Tępy osieł jest powozem,
Przykre deszcze, zimno z mrozem,
W pałacach nie przebywa.
Zdrowaś Marya…

8. Więc o Panno gdyś jest Bogu
Godną Matką, z twego progu
Nie wypychaj skwierczących.
Tyś ogrodem, tyś i rajem,
Wolności przez cię dostajem,
Tyś jest ścieżka błądzących.
Zdrowaś Marya…

9. Będzieszże się złych chroniła,
By nie ci, ty byś nie była
Matką tak zawołaną.
Na nas grzesznych odkupienie,
Matkaś przez to jest rodzenie,
Nameś patronką daną.
Zdrowaś Marya…

10. Lecz jakoś jest nam przychylną,
Mamy próbę nieomylną,
Żeś nam Matką w przygodach.
Jaśnie znać to kiedy Syna
W niedostatku prosisz wina,
By stawało na godach.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi, etc.

Ojcze wieczny, bez skończenia,
Jezu źródło zbawienne,
Duchu dawco pocieszenia,
Porusz serca kamienne,
Niechaj godnie czołem biją,
W Trójcy Bogu jednemu,
Że nam raczył dać Marya,
Ku zbawieniu naszemu. Amen.


PIĄTA TAJEMNICA.
Znalezienie w kościele Pana Chrystusa.

Witaj Matko której ściele
Żal się ciężki; bo w kościele,
Jezus się zawieruszy.
Darmo szukasz między tłuszczą,
Doktorowie go nie puszczą,
Wieczna prawda błąd kruszy.
Ojcze nasz…
Jezus, Maryja, Józef.

1. Zbór faruzów uczon bystrze,
I w zakonnych pismach mistrze
W jednę kupę zebrani.
Gdy Jezusów głos usłyszą,
Wszyscy zgodnie się uciszą
I staną zadumani.
Zdrowaś Marya…

2. Takli mowa tej dzieciny,
Teologi i rabiny
Niememi poczyniła?
Dwunastu lat nie dochodzi.
A głęboko w pismach brodzi,
Boskie na nim znać dzieła.
Zdrowaś Marya…

3. Tają ludzkie wyniosłości,
Od promienia tej mądrości,
Jako od słońca mrozy.
Widzą swoje buty płonne,
Tajemnice gdy zakonne,
Dziecina im przełoży.
Zdrowaś Marya…

4. Leć mój Jezu radzęć tu, ty
Mądry odwlec racz dysputy,
Bo strapieni rodzicy.
Po zgubie twej zjęci żalem,
Już obiegli Jeruzalem,
W każdej szperząc ulicy.
Zdrowaś Marya…

5. O jakoż tam Matka święta,
Srogim była żalem zjęta
Nie znalazłszy gdy szuka.
Im Jezusa kocha ściślej,
Tem swe serce i swe myśli.
Trapiąc z żalu się puka.
Zdrowaś Marya…

6. A ja na to co też rzekę,
I pod czyję się uciekę
Obronę grzesznik jawny.
Który Pana gubię chcący,
W zbrodniach, w grzechach wiek trawiący,
Prawy syn marnotrawny.
Zdrowaś Marya…

7. Tak uczynię łotr wierutny,
Pójdę z Matką szukać chutny
Pana mego w kościele.
W Sakramencie tam obecny
Stwórca mój jest, i Bóg wieczny,
We krwi własnej i ciele.
Zdrowaś Marya…

8. Tam upadnę przed nim rzewnie,
Nie odrzuci, ufam pewnie,
Łaską mię swoją wesprze.
Wyznam z skruchą swoje wady,
Miłosierdzia mam przykłady
W Magdalenie i Pietrze.
Zdrowaś Marya…

9. Więc tej zguby nalezionej,
Gdyć, sługa twój uniżony,
Święta Panno winszuje,
Ulituj się boć już ginę,
Uproś łaskę skruchy krzynę,
Niech żal w sercu poczuję.
Zdrowaś Marya…

10. A my Matkę Jezusową,
Chęcią, sercem, głosem, mową,
Będziem chwalić na wieki.
Tej przyczyna grzech nasz zgładzi,
Ta do nieba nas wprowadzi,
Jej się dzierżmy opieki.
Zdrowaś Marya…

Chwała Ojcu, i Synowi etc.

Ojcze wieczny bez skończenia,
Jezu źródło zbawienne,
Duchu dawco pocieszenia,
Porusz serca kamienne!
Niechaj godnie czołem biją,
W Trójcy Bogu jednemu,
Że dać raczył nam Maryą,
Ku zbawieniu naszemu. Amen.

Wierzę w Boga Ojca, etc.

O autorze: Ywzan Zeb